Õigus

Ajakirja tellijate tööõiguse, tsiviilõiguse ja äriõiguse teemal küsimustele vastavad: Emirlin Consult ÕB, Tanel Melk & Partners Law Firm, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Palun abi järgmises küsimuses. Töötaja andis lahkumisavalduse 29. märtsil 2010 ning etteütlemisaeg oleks olnud üks kuu. Pärast avalduse esitamist töötaja enam tööle ei ilmunud. Tööandjal on õigus nõuda leppetrahvi, kuidas arvestada aga leppetrahvi summat? Kas töötaja kuue kuu keskmise kalendripäevade alusel, millest maha võtta riiklikud pühad, või tööpäevade keskmise tasu alusel?

Palun andke nõu: vallandame töötaja, lõpparveks on ainult haiguslehe väljamaksmine summas 1590,55 krooni. Töötaja oli avansina saadud puhkusel, puhkuseraha suurus oli 1114,20 krooni. Kas on võimalik avansina saadud puhkuseraha haigusrahast kinni pidada? 

Mul on küsimus seoses ületunnitöö arvestusega. Mõned meie asutuses töötavad 12-tunniste vahetustega (4 päeva tööl, 4 päeva puhkusel). Nende tööaega arvestame summaarselt 4 kuu eest. Nende töötajate töölepingu punktides, mis puudutavad tööaega, on märgitud, et tööaeg ei ületa keskmiselt 52 tundi 7-päevase perioodi vältel 4-kuulise aruande perioodi jooksul. Kuidas arvutada nende töötajate tööajanormi?
 
Näiteks kui võtta 2010. a märtsikuu, siis nende töötajate jaoks, kes töötavad 8 tundi päevas, 40 tundi nädalas, on tööajanormiks 184 tundi. Milline peab olema nende 12-tunniste vahetustega töötajate tööajanorm?

Palun, ütelge , kuidas toimida puhkusereserviga sellisel juhtumil:
Töötaja asus firmasse tööle 01.01. 2002 ja on töötamise aja jooksul ära kasutanud 46 puhkusepäeva. Igal aastal arvutati puhkusereservi  ja see summa on üpris suur. Vastavalt uuele töölepingu seadusele (§ 137) on aegumistähtaeg 4 aastat.
Kas sellest tuleneb, et on vaja korrigeerida puhkusereservi summat, s.o. jätta ajavahemikus 01.01.2006 – 31.12.2009 kasutamata  puhkuste reserv või jätta kogu reservisumma?  Ja millise ajavahemiku eest peab töötaja saama kasutamata puhkuse hüvitist töölepingu lõpetamise puhul? 

27.03.2006.a. sõlmiti töötajaga tööleping  ajutise töövõimetuse ja teise töötaja (müügijuhi) lapse hoolduspuhkuse ajaks.
Seoses müügijuhi vallandamisega omal soovil sõlmiti töötajaga 07.03.2008. a. uus tööleping tähtajaga kuni 01.10.2010.a.
27.03.2009.a. kuni 30.09.2010.a. oli töötaja tööleping peatatud lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Palun ütelge, kas võib selle töötaja vallandada lapsehoolduspuhkuselt naasmisel ja töölepingu tähtaja lõppemisel 01.10.2010.a.?
Kui jah, siis kas on talle vaja sellest ette teatada?

Noorik on lapsehoolduspuhkusel (laps on aastane). Sel ajal lõpetab ettevõte, kus ta töötab, oma tegevuse. Kuidas peab tööandja sellisel juhul tema suhtes talitama? Kui ta koondatakse , siis millise paragrahvi alusel? Ja kas ta saab mingisugust raha, kui satub koondamise paragrahvi alla?
Suur tänu!
Austusega Lilia 

Vabariigi Valitsuse 11.06.09 määruses nr 91 on öeldud, et keskmise kalendripäevatasu arvutamisel puhkusetasu maksmisel kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei makstud töötasu tööst keeldumise tõttu. TLS-i § 19 punkti 6 järgi on töötajal õigus keelduda tööst, kui tal on muu ... seaduses ettenähtud põhjus. Kas see muu seaduses ette nähtud põhjus võib olla ka TLS-i § 37 alusel tööst keeldumine võrdeliselt töötasu vähendamisega.
Ühesõnaga, kas puhkusetasu arvutamisel võib kalendripäevade arvust lahutada maha ka need päevad, kui TLS-i § 37 alusel seoses töötasu vähendamisega töötaja keeldus tööst võrdeliselt tööasu vähendamisega, oli kodus ja töötasu ei saanud.

Lugupidamisega
Tiina

Vabariigi Valitsuse 11.06.09 mддruses nr 91 on цeldud, et keskmise kalendripдevatasu arvutamisel puhkusetasu maksmisel kalendripдevade arvu vдhendatakse nende kalendripдevade vхrra, millal tццtajale ei makstud tццtasu tццst keeldumise tхttu. TLS-i § 19 punkti 6 jдrgi on tццtajal хigus keelduda tццst, kui tal on muu ... seaduses ettenдhtud pхhjus. Kas see muu seaduses ette nдhtud pхhjus vхib olla ka TLS-i § 37 alusel tццst keeldumine vхrdeliselt tццtasu vдhendamisega.
Ьhesхnaga, kas puhkusetasu arvutamisel vхib kalendripдevade arvust lahutada maha ka need pдevad, kui TLS-i § 37 alusel seoses tццtasu vдhendamisega tццtaja keeldus tццst vхrdeliselt tццasu vдhendamisega, oli kodus ja tццtasu ei saanud?

Firmaomanik on otsustanud alustada likvideerimisprotsessi, kuna asjade seis on halb , ja talle teeb muret „garantiiaeg“ , nagu ta ise ütleb.
Mina tean, kuidas koostada likvideerimisbilanssi, kuid firmal on kaelas liisingud. Võlgasid ei ole, on vaid nõuded tellijaile. Andke nõu, mida teha, kui :
1.omanik loobub nendest,
2.kõik liisingud lähevad üle talle.
Töötajale teatati koondamisest kuu aega ette 22.09.2009. Töötaja helistas 06.10.2009 ja teatas, et ta on haiguslehel. Millist päeva lugeda koondamise (vallandamise) päevaks?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes