Maksukalender

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

Tähtaeg

Füüsiline isik

FIE

Juriidiline isik

Mitteresident

Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine

Iga kuu 5. kuupäev

X

Omakapitalist tehtud väljamaksete korral tõendi vorm TD väljastamine isiku nõudmisel

Iga kuu 10. kuupäev

X

X

X

Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vorm TSD esitamine. Tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine

Tööandja esitab vormi TSD ka töölepingu alusel töötavate töötajate või teenistussuhtes olevate ametnike kohta, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud, sõltumata väljamakse tegemisest. Väljamaksete puudumisel näidatakse deklaratsioonis töötaja või ametniku kohta tööaja määr.

Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

X

X

Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete ning nende saajate deklaratsiooni (vorm INF 1) esitamine

Vorm INF 1 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti.

Iga kuu 15. kuupäev

X

Laeva kütusega varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)

X

Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisade 1–3 ja 6–8 esitamine eelmise maksustamisperioodi kohta ning hasartmängumaksu tasumine

X

Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 4 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul

X

Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine

Lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaughasartmängu ringmängu turniiride puhul eelmise maksustamisperioodi kohta ja maismaa ringmängu turniiride puhul õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul.

X

Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 9 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul

Iga kuu 20. kuupäev

X

X

Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja vormi KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine

X

X

Ühendusesisese käibe aruande (vorm VD) esitamine

X

Aktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja poolt

X

Aktsiisilao liikumise ja laoseisu aruande esitamine (esitab aktsiisilaopidaja)

JAANUAR

16

X

X

X

Raskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

X

X

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

VEEBRUAR

1

X

X

X

Füüsilistele isikutele 2016. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõendi vormi TSM või vormi TSM MR väljastamine isiku nõudmisel

Füüsilisest isikust ettevõtja esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.

Esitab samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

X

Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonivormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6 ja INF 16 esitamine

X

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja koolituskulude katmise deklaratsiooni (vorm INF 14) esitamine
Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

15

X

X

X

Algab füüsilise isiku 2016. aasta tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine

X

X

Madalapalgaliste toetuse taotlemine
Madalapalgaliste töötajate toetus »

MÄRTS

15

X

X

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

31

X

X

X

Füüsilise isiku 2016. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

X

X

X

X

Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklareerimine vormil V1

Deklareerimise erandid:

- kinnisasja korral esitatakse tuludeklaratsioon vormil V1 ühe kuu jooksul pärast kasu saamist. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.

- lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil V1 Eestis maksustatava kasu vara võõrandamisest ühe kuu jooksul kasu saamisest. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.

X

X

X

X

Mitteresident, kes sai Eestis tulumaksuseaduse alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning maksuleping ei vabasta tulumaksust, esitab tuludeklaratsiooni (vorm A1)

Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.

Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil A1 intressi või üüri- või renditulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast

APRILL

17

X

X

X

Raskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

X

X

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

JUUNI

15

X

X

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

30

X

X

Mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta, esitab püsiva tegevuskoha raamatupidamise majandusaasta aruande

Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.

X

Eesti finantsasutused esitavad deklaratsiooni „EV valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine“ (mittemaksuresidentide finantskontode kohta)

JUULI

3

X

Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel

X

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (vorm INF 9) esitamine

17

X

X

X

Raskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

X

X

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

SEPTEMBER

15

X

X

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

OKTOOBER

2

X

X

Füüsilisest isikust ettevõtja, vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine

X

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

16

X

X

X

Raskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

X

X

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

NOVEMBER

15

X

Madalapalgaliste toetuse taotlemise tingimuste kontroll

DETSEMBER

1

X

X

X

Töötaja eest 2017. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vorm TPS) esitamine

15

X

X

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes