Esmaspäev, 13 Jaanuar 2014 14:20

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2014. aastal

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2014. aastal
FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2014. aastal Reuters

FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2014. aastal 316,8 eurot kvartalis.

Makse tasumise tähtaegu on neli: 17. märts, 16. juuni, 15. september ja 15. detsember.

1. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) sotsiaalmaksu üldpõhimõtted

 • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses (edaspidi SMS) kehtestatud alam- ja ülempiiri.
 • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
 • Alates 2007. aastast arvatakse sotsiaalmaks ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga. Seetõttu ei saa FIE makstud sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E oma ettevõtluskuludena.
 • Aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Avansiliste maksete arvestamise aluseks olev sotsiaalmaksu kuumäär (SMSi § 21 ja 2014. aasta riigieelarve seaduse § 2 lg 10) on 320 eurot. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvutamise reeglid on samad, mis 2013. aastal. Tasub tähele panna, et aasta kestel tasumisele kuuluvate sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohta maksuteadet ei väljastata, kuna see kohustus tuleneb otseselt seadusest. Maksumaksjal on võimalus oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat teada saada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost.

2. Sotsiaalmaksu avansilised maksed

FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestus käib kvartalite lõikes. Oluline on, et FIE ise jälgiks oma sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse suurust ja tasuks selle õigeaegselt. Tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt tuleb tasuda intressi 0,06 protsenti päevas. Maksuhaldur arvestab kvartali eest tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa välja tasumise tähtpäevale eelneval ööl maksete genereerimise hetkel teadaolevate avansilise makse aluseks olevate andmete alusel (FIE sotsiaalmaksu avansilise makse suurust mõjutavad nt ettevõtluse peatamine, pensionäriks saamine, tööandja või riigi poolt makstud sotsiaalmaks jne). Kui FIE ei ole ise arvestanud sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse suurust, saab ta avansiliste maksete summa teada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost alles sotsiaalmaksu avansilise makse tasumise tähtpäeval (iga kvartali viimase kuu 15. kuupäeval), kuna maksuhalduril puuduvad andmed sotsiaalmaksu avansilise makse suuruse väljaarvestamiseks enne tasumise tähtpäeva.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise korda reguleerivad SMSi § 9 lõiked 3–51.

2.1. Üldreegel

FIE peab sotsiaalmaksu avansiliste maksetena iga kvartali eest tasuma vähemalt kolmekordselt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt (320 eurolt) arvutatud summa ehk 316,8 eurot (320 x 3 x 33%).

2014. aastal peab FIE avansilisi makseid tasuma neljaks tähtajaks: 17. märtsiks (I kvartali eest), 16. juuniks (II kvartali eest), 15. septembriks (III kvartali eest) ja 15. detsembriks (IV kvartali eest).

Seega kokku tuleb aastas tasuda 1267,2 eurot (316,8 x 4).

Igal konkreetsel juhul võib FIE avansiliste maksete kohustus osutuda eelnimetatud summast väiksemaks juhul, kui talle rakenduvad SMSis ette nähtud maksusoodustused (erandid).

2.2. Erandid

2.2.1 Avansilisi makseid makstakse proportsionaalselt:

 • kuude arvuga, kui isik oli kvartali kestel kantud FIEna äriregistrisse või kustutatud äriregistrist (SMSi § 9 lg 5)
 • ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga, kui FIE on teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva (SMSi § 9 lg 51)
 • riikliku pensioni saajaks saamisele eelnenud kuude arvuga, kui isik oli kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks (SMSi § 9 lg 5).
  Isik, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja, ei ole kohustatud tasuma selle kvartali eest avansilisi makseid

2.2.2 Tööandja, riigi või kohaliku omavalitsuse makstud sotsiaalmaksu arvesse võtmine FIE avansilise makse arvutamiseks (deklaratsioon TSD/ESD)

Kui FIE eest maksab kvartali jooksul sotsiaalmaksu ka tööandja või riik, linn või vald, võib tema poolt makstavate avansiliste maksete summa olla kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummast väiksem, kui tööandja või riigi, linna või valla poolt kvartali jooksul tema eest ja tema poolt avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummaga.

FIE, kes on riikliku pensioni saaja

SMSist lähtudes on riikliku pensioni saajaks isik, kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist. Aluseks võetakse Sotsiaalkindlustusameti esitatud andmed või sotsiaalkindlustuslepingu riigi (Ukraina, Kanada, Venemaa (sõjaväepensionärid ja alates 16.10.2007 muud pensionärid) või Euroopa majanduspiirkonna riigi pensionäri pensionitunnistus, mille alusel kantakse isiku pensionäri staatus maksukohustuslaste registrisse.

1) FIE, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja, ei ole kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (SMSi § 9 lg 3 p 1).

2) FIE, kes on kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks, maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt pensioni staatusele eelnenud kuude arvuga (SMSi § 9 lg 5 p 3):

 • 17. märtsiks – kui sai riikliku pensioni saajaks jaanuaris, siis I kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui veebruaris, siis maksab 105,6 eurot, kui märtsis, siis maksab 211,2 eurot
 • 16. juuniks – kui sai riikliku pensioni saajaks aprillis, siis II kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui mais, siis maksab 105,6 eurot, kui juunis, siis maksab 211,2 eurot
 • 15. septembriks – kui sai riikliku pensioni saajaks juulis, siis III kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui augustis, siis maksab 105,6 eurot, kui septembris, siis maksab 211,2 eurot
 • 15. detsembriks – kui sai riikliku pensioni saajaks oktoobris, siis IV kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui novembris, siis maksab 105,6 eurot, kui detsembris, siis maksab 211,2 eurot

Näide
FIE sai riikliku pensioni saajaks 25. mail ja peab sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma järgmiselt:

 • 17. märtsiks – I kvartali eest 316,8 eurot
 • 16. juuniks – II kvartali eest 105,6 eurot (proportsionaalselt pensioni staatuse eelnenud kuude arvuga, st ainult aprilli eest)

Pensioni saaja staatuse lõppemisel antud kvartalis võetakse arvesse kvartali kuude arv, mis järgnevad pensioni saaja staatuse lõppemise kuule.

FIE, kes alustas ettevõtlust või lõpetas ettevõtluse kvartali jooksul

Õiguslik alus: SMSi § 9 lg 5 punktid 1, 2.

Kui FIE alustab ettevõtlust või lõpetab ettevõtluse kvartali kestel, siis arvestatakse sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt kuude arvuga, mil ta oli registreeritud äriregistris. Registreerimine enne 15. kuupäeva (15. kaasa arvatud) loetakse täiskuuks. Registrist kustutamine peale 15. kuupäeva (15. kaasa arvatud) loetakse täiskuuks.

Igas kvartalis määratakse registris olemise kuude arv eraldi. Seega iga kvartali sotsiaalmaksu avansiline kohustus on 320 x kuude arv x 33%.

Näide
FIE teatas äriregistri pidajale oma ettevõtluse lõpetamisest 7. juunil. Registripidaja tegi äriregistrisse lõpetamiskande 7. juunil.
Nimetatud isik peab maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid järgmiselt:

 • 17. märtsiks – I kvartali eest 316,8 eurot (320 x 3 x 33%)
 • 16. juuniks – II kvartali eest 211,2 eurot (320 x 2 x 33% – proportsionaalselt kuude arvuga, mille kestel isik oli registreeritud FIEna, st aprilli ja mai eest)

Sama kord kehtib sotsiaalmaksu avansiliste maksete määramisel juhul, kui FIE on teatanud äriregistri pidajale ettevõtluse peatamisest või ajutise või hooajalise ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva (SMSi § 9 lg 51).

FIE, kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja, riik, linn või vald

Õiguslik alus: SMSi § 6.

Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või SMSi § 6 alusel riik, linn või vald, võib sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa olla kolmekordselt kuumääralt (3 x 320 = 960 eurot) arvutatud maksusummast (960 x 33% = 316,8 eurot) väiksem tingimusel, et tööandja, riigi, valla või linna poolt FIE eest makstud sotsiaalmaksu ja FIE poolt makstud sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa kvartali jooksul on vähemalt võrdne kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummaga.

Iga kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa on 316,8 eurot, millest lahutatakse andmed tööandja, riigi, linna või valla poolt antud kvartalis makstud sotsiaalmaksu kohta.

Näide 1
Tööandja maksis FIE eest I kvartalis sotsiaalmaksu järgmiselt:
10. jaanuariks 95,7 eurot,
10. veebruariks 105,6 eurot,
10. märtsiks 105,6 eurot.
Kokku: 306,9 eurot.
Kuna tööandja ei ole FIE eest maksnud I kvartalis sotsiaalmaksu vähemalt kolmekordselt kuumääralt, siis peab FIE ise I kvartali eest sotsiaalmaksu avansilisi makseid juurde maksma 17. märtsiks 316,8 - 306,9 = 9,9 eurot.

Näide 2
Riik (Sotsiaalkindlustusamet) maksis FIE eest II kvartalis sotsiaalmaksu järgmiselt:

10. aprilliks 105,6 eurot,
10. maiks 105,6 eurot,
10. juuniks 105,6 eurot.
Kokku: 316,8 eurot.
Kuna riik on FIE eest maksnud II kvartalis sotsiaalmaksu vähemalt kolmekordselt kuumääralt, siis ei ole FIE kohustatud II kvartali eest 16. juuniks sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.

Maksu- ja Tolliamet soovitab kõikidel FIEdel, kelle eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või riik, I kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse olemasolu üle kontrollida iga avansilise makse tasumise tähtpäeva saabumisel.

Toetajad

IKS logo 1

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate küsimustele

Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate maksunduse, raamatupidamise ja auditiga seotud küsimustele

 • Maksustatav või mittemaksustatav käive
  Maksustatav või mittemaksustatav käive

  Ettevõttel on maksustatav käive (teenus) ja maksuvaba käive (eluruumi üürileandmine). Esimesel aastal ei olnud ettevõte käibemaksukohustuslane, teisel aastal hakkas käibemaksukohustuslaseks. Kuidas on nüüd õigem leida proportsioon: kas eelmise aasta järgi (ei olnud veel käibemaksukohustuslane), teenuse käive ja üüritulu on raamatupidamises eraldi kajastatud, või peaks maksuhaldur proportsiooni määrama.

 • Liiklustrahvi kajastamine raamatupidamises
  Liiklustrahvi kajastamine raamatupidamises

  Kuidas kajastada ettevõttele määratud liiklustrahvi raamatupidamises? Ühest küljest loen, et tulumaksuseaduse  § 34 punkti 3 alusel ei ole lubatud trahve ettevõtlustulust maha arvata. Samal ajal on maksu- ja tolliameti lehel kirjas: «Seaduse alusel tasutud trahvid on ettevõtlusega mitteseotud kulud vastavalt tulumaksuseaduse § 51 lõike 2 punktile 1.» Kui kasutan ettevõtlusega mitteseotud kulude kontot, on ju tegu ikkagi kuluga.

 • Kas mittetulundusühingu arvel saab ühingu korraldatud üritusel esinejaid tulumaksuvabalt toitlustada?
  Kas mittetulundusühingu arvel saab ühingu korraldatud üritusel esinejaid tulumaksuvabalt toitlustada? Kas puhkpillibändi liikmetele, kes saavad toetust linnalt projektipõhiselt, on lubatud esinemise ajal ka toitlustust mittetulundusühingu arvel pakkuda või on oma liikmete toitlustamine maksustatav?
 • Missugused raamatupidamiskanded teeb residendist ostja residendist äriühingult metalltoodete ostu eest saadud arve alusel?
  Missugused raamatupidamiskanded teeb residendist ostja residendist äriühingult metalltoodete ostu eest saadud arve alusel? Eesti ettevõte sai residendist äriühingult arve metalltoodete ostu eest. Arvel on näidatud käibemaksu määr 0% viidetega: «Kuulub käibemaksuga pöördmaksustamisele; käibemaksuseaduse paragrahv 41¹ alusel arvutab käibemaksu ostja; toote müügiga seotud teenus (käibemaksuseaduse lg 1 § 12)». Missugused raamatupidamiskanded teeb residendist ostja näidatud viidete alusel?
 • Müügi asukoha kajastamine raamatupidamise aastaaruandes
  Müügi asukoha kajastamine raamatupidamise aastaaruandes Eestis registreeritud ettevõte müüb kaupa Lätis registreeritud firmale. Mõlemad firmad on oma riigis registreeritud käibemaksukohustuslaseks. Kaup läheb Poolast Rootsi, tegu on kolmnurktehinguga. Kas aastaaruandes tuleb näidata lisa „Müügitulu” osas „Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes” müügi asukohana ostja registreeritud asukoht (Läti) või riik, kuhu kaup tarnitakse (Rootsi)?

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

 • MTA: maksuvaba tulu soovitakse kätte saada ühekorraga
  MTA: maksuvaba tulu soovitakse kätte saada ühekorraga

  Maksu- ja tolliameti (MTA) läbiviidud küsitlus näitab, et pooled maksuvaba tulu kasutamisest loobunud inimesed on teinud seda soovist saada soodustus kätte ühekorraga peale tulude deklareerimist.

 • Tähtsad muudatused maksukorralduses 2019
  Tähtsad muudatused maksukorralduses 2019

  Maksuhalduril tekib võimalus kulude kokkuhoidu ja koormuse vähendamist silmas pidades koostada automaatseid haldusakte ja muid dokumente.

 • Üüritehingute maksukäsitlus
  <span class="green_key"></span>Üüritehingute maksukäsitlus Tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) § 16 lõige 1 sätestab, et tulumaksuga maksustatakse üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu.
 • IFRS 15: viis põhisammu
  <span class="green_key"></span>IFRS 15: viis põhisammu Palju ettevõtteid tegeleb kaubaveo ja kaupade hoiustamisega. Klientidega sõlmivad sellised firmad peamiselt pikaajalised lepingud. Nagu teada, jõustus 1. jaanuarist 2018 uus rahvusvaheline standard IFRS 15, mis reguleerib ostjatega sõlmitud lepingute alusel saadud tulude kajastamist. Selles artiklis selgitamegi, kuidas uut standardit IFRS 15 praktikas ellu rakendada. Ühtlasi anname ülevaate sellest, millist mõju avaldab nimetatud standardi alusel tulude arvestamine maksustamisele Eestis.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes