Kolmapäev, 14 Veebruar 2018 15:45

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Maksu- ja tolliamet teavitab 2018. aastal rakenduvatest FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestuse muudatustest.
Maksu- ja tolliamet teavitab 2018. aastal rakenduvatest FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestuse muudatustest. pixabay.com
Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas. Maksu- ja tolliamet teavitab 2018. aastal rakenduvatest FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestuse muudatustest.

Aasta kestel on FIE kohustatud kord kvartalis maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtajad 2018. aastal on: 15. märts, 15. juuni, 17. september ja 17. detsember.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise korda reguleerivad sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 9 lõiked 3–51.

Alljärgnevalt kirjeldatud muudatused rakenduvad 2018. aasta FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestuses.

 • Avansiliste maksete arvestamise aluseks olev sotsiaalmaksu kuumäär on 2018. aastal 470 eurot. Kvartaalne sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus on 465,30 eurot (470 × 3 × 33%), kui ei esine maksukohustust vähendavaid asjaolusid.
 • Alates 01.01.2018 jõustus Eesti Vabariigi ja Austraalia vaheline sotsiaalkindlustusleping. Austraalia maksuhaldur (Australian Taxation Office) väljastab Eestisse tulevatele isikutele tõendi (Certificate of coverage) selle kohta, et isik jääb ettevõtlusega tegelemise ajal endiselt sotsiaalselt kindlustatuks Austraalias. Kui isik esitab sellise sertifikaadi Maksu- ja Tolliametile, siis ta ei pea Eestis saadud ettevõtlustulult maksma Eestis sotsiaalmaksu tema sertifikaadi kehtivuse perioodil (kuni 5 aastat).
 • 1. jaanuarist 2018 jõustunud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadusega on tehtud järgmised muudatused FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestamise reeglites:

1. FIE-de loetellu nendest, kes on vabastatud sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustusest (SMS § 9 lg 3 p 1) – seni olid riikliku pensioni saajad ja osalise või puuduva töövõimega isikud, on lisatud õppuritest FIE-d, kes on ravikindlustatud ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 p 5 alusel.

Nendeks on õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses:

 • põhiharidust omandav isik;
 • üldkeskharidust omandav isik;
 • kutseõppe tasemeõppes õppiv isik;
 • Eesti alalisest elanikust üliõpilane, välja arvatud doktoranditoetust saav doktorant.

Õppivad FIE-d on analoogselt pensionäridest FIE-dega vabastatud aasta kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustusest ning tuludeklaratsiooni alusel sotsiaalmaksu aastasest miinimumkohustusest. Nemad on aga kohustatud maksma sotsiaalmaksu tuludeklaratsioonis deklareeritud tegelikult (neto)ettevõtlustulult (33%-lise maksumääraga).

Õppevorm ja vanus ei mängi rolli õppuri kindlustusel. Olenemata vanusest on Eesti alalisel elanikul õigus saada kindlustust nii päeva- kui kaugõppes õppides juhul, kui ta on vastu võetud (immatrikuleeritud) ülikooli tasemeõppe õppekavale ning omab üliõpilase staatust. Ravikindlustusele ei oma õigust näiteks ekstern, sest teda ei immatrikuleerita ja tal ei ole üliõpilase staatust. Samuti ei saa kindlustust avatud ülikoolis õppija, sest ta õpib tasemeõppe õppekava moodulite või üksikute õppeainete kursuseprogrammide alusel. Ka tema ei oma üliõpilase staatust.

Inimene näeb oma ravikindlustusandmeid portaalis eesti.ee lehelt „Ravikindlustuse ja perearsti info". Vajadusel saab tõendi PDF-vormingus dokumendina salvestada või saata e-kirjaga soovitud aadressile. Selleks tuleb avada samal lehel olev link „Isiku kindlustused“.

Kindlustus algab päeval, kui Haigekassasse laekuvad andmed õppima asumisest (üldjuhul Haridus- ja Teadusministeeriumilt). Maksu- ja Tolliamet saab õppurite andmeid Haigekassalt. Need andmed võetakse arvesse sotsiaalmaksu avansiliste maksete automaatse genereerimise programmis (kui on õppur terve kvartali jooksul, siis avansiline makse = 0, kui kvartalist lühema perioodi jooksul, siis arvutatakse proportsiooni (SMS § 9 lg 3 p 1 ning § 9 lg 5 punktid 4 ja 5). Proportsiooni arvestuse muudatustest vaadake palun järgnevat punkti 2.

2. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete kvartaalse kohustuse proportsionaalne arvestus, kui maksukohustus on kvartalist lühema perioodi jooksul (SMS-i § 9 lõiked 5 ja 51).
Kui avansiliste maksete kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodi jooksul kvartalis, siis rakendatakse proportsiooni. Muudatus proportsiooni arvestuses: kuupõhine arvestus asendatakse päevapõhise arvestusega. Niinimetatud „15. kuupäeva reegel“ kaob ära.

SMS § 9 lg 5 ja 51 (alates 01.01.2018 redaktsioonis)

„(5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt:
1) füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud päevade arvuga, kui füüsilisest isikust ettevõtja on kvartali kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist;
2) riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga, kui ta on kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks;
3) riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus saada riiklikku pensioni või osalise või puuduva töövõimega isiku staatus;
4) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse tekkimisele eelnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel tekkinud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel;
5) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel.
(51) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, ning notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kelle kohta on maksukorralduse seaduse § 201 kohaselt teatatud Maksu- ja Tolliametile samad andmed, maksavad avansilisi makseid proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga."

Avansiliste maksete automaatsel genereerimisel võtab programm arvesse kõik teadaolevad andmed kvartali maksukohustuse päevade arvu kohta: kas antud kvartalis on olemas FIE staatuse algus- ja lõppkuupäev, peatamise/hooajalisuse algus- ja lõppkuupäev, pensionäri staatuse algus- ja lõppkuupäev, õppuri staatuse algus- ja lõppkuupäev, välisriigi A1 tõendi algus- ja lõppkuupäev.

Kui isikul oli maksukohustus osade kvartali päevade eest, siis:

 • leitakse päevade arv, mille eest maksukohustus tekkis (liidetakse kokku kõik maksuvabastusega katmata päevad);
 • leitakse antud kvartali tegelik päevade arv;
 • arvutatakse makse päevapõhiselt: kvartali makse ÷ kvartali päevade arv × maksukohustuse päevade arv.

Igas kvartalis on erinev päevade arv: I kv: 31+28+31=90; II kv: 30+31+30=91; III kv: 31+31+30=92; IV kv: 31+30+31=92 päeva.

Näiteks kui maksukohustus tekkis 50 päeva eest ja antud kvartalis on 91 päeva, siis arvutatakse maksukohustus järgnevalt: 465,30 ÷ 91 × 50.
Kui isikul ei tekkinud maksukohustust mitte ühegi kvartali päeva kohta, siis vastava kvartali makset ei arvutata.
Kui maksukohustus arvutatakse terve kvartali eest, siis kvartali summa on fikseeritud 465,30 eurot.

Näited

Alljärgnevalt toome näited I kvartali avansiliste maksete päevapõhise arvestuse kohta (päevade arv = maksukohustuse päevade arv kvartalis; teadaolevad andmed seisuga 14.03.2018):

    1. FIE algus 01.01.2018 (või varem) ja lõpp 31.01.2018 → päevade arv = 31 → I kv makse: 465,30 eurot ÷ 90 päeva × 31 päeva = 160,27 eurot
    2. FIE algus 31.01.2018 ja lõpp 28.02.2018 → päevade arv = 29 → I kv makse: 465,30 ÷ 90 × 29 = 149,93 eurot
    3. FIE algus 01.01.2018 (või varem), peatamine 10.01.2018–05.02.2018 (27 päeva) ja õppur 10.02.–05.03.2018 (24 päeva), FIE lõpp puudub → päevade arv = kvartali päevade arv 90 – peatamise päevade arv 27 – õppuriks olemise päevade arv 24 = 39 → I kv makse: 465,30 ÷ 90 × 39 = 201,63 eurot

3. Tööandja sotsiaalmaksu arvesse võtmine FIE avansiliste maksete vähendusena

SMS § 9 lg 4

„Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või SMS § 6 alusel riik, linn, vald, võib tema makstavate avansiliste maksete summa olla väiksem kui kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusumma, kui tööandja või § 6 alusel riigi, linna, valla poolt maksustamisperioodi jooksul tema eest ja avansiliste maksetena tema poolt makstav sotsiaalmaksu summa kokku on võrdne kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusummaga. Tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riigi, linna, valla makstavat sotsiaalmaksu arvestatakse summeeritult alates kalendriaasta algusest“.

FIE avansiliste maksete kohustust vähendav tööandja või SMS § 6 alusel riigi, KOV-i, loomeliidu poolt maksudeklaratsiooni TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaks võetakse arvesse summeeritult alates kalendriaasta algusest (SMS § 9 lg 4). Seni on olnud deklaratsiooni TSD või ESD sotsiaalmaksu arvesse võtmine kvartalite kaupa.

Kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse (täissumma või proportsiooniga arvutatud) summat korrigeeritakse maksudeklaratsioonid TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaksu summaga. Deklaratsiooni TSD või ESD andmed võetakse arvesse kvartali suhtes (–1 kuu) perioodilise nihkega (st seisuga 15.03.2018 I kvartali makse arvutamisel võetakse arvesse deklaratsiooni TSD või ESD 2017. a detsembri kohta, 2018. a jaanuari ja veebruari kohta. Kui vastava perioodi deklaratsioonil TSD või ESD olev sotsiaalmaksu summa on suurem kui antud kvartali avansilise makse kohustus, siis kandub selles kvartalis kasutamata tööandja sotsiaalmaks järgmis(t)e kvartali(te) maksekohustuse vähenduseks, kuid mitte tagasiulatuvalt eelmiste kvartalite maksukohustuse vähendamiseks. Palgatulu saamise kuule eelnevates kvartalites tekkinud avansilise makse kohustust jooksvalt ümber ei arvutata. Eelnevates kvartalites avansilise makse kohustuse põhjal tekkinud enammakse tagastatakse üldkorras 2018. a füüsilisest isiku tuludeklaratsiooni.

Näited

I kvartali maksukohustus on 400 eurot. Kontrollitakse 2017. a detsembrikuu, 2018. a jaanuari- ja veebruarikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 100 eurot, siis lõplik I kvartali makse on 400 – 100 = 300 eurot.

II kvartali maksukohustus on 200 eurot. Kontrollitakse 2018. a märtsi-, aprilli- ja maikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 350 eurot, siis lõplik II kvartali makse on 200 – 200 = 0 eurot ja vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu jääk on 350 – 200 = 150 eurot järgmis(t)e kvartalite katteks.

III kvartali maksukohustus on 300 eurot. Kontrollitakse 2018. a juuni-, juuli- ja augustikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 50 eurot, siis lõplik III kvartali makse on 300 – 150 (jääk) – 50 (uus) = 100 eurot.

IV kvartali maksukohustus on 400 eurot. Kontrollitakse 2018. a septembri-, oktoobri- ja novembrikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 500 eurot, siis lõplik IV kvartali makse on 400 – 400 = 0 eurot ja kuigi osa vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summat jäi ära kasutamata (500 – 400), siis seda järgmisesse aastasse ei kanta. Lõplik sotsiaalmaksu aastakohustuse ümberarvestus tehakse füüsilise isiku 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel 2019. aastal ja siis võetakse arvesse vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summa jaanuari-detsembri kohta.

Oluline on, et FIE ise jälgiks oma sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse suurust ja tasuks selle õigeaegselt.

Tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt tuleb tasuda intressi 0,06 protsenti päevas. Maksu- ja Tolliamet arvestab kvartali eest tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa välja tasumise tähtpäevale eelneval ööl maksete genereerimise hetkel teadaolevate avansilise makse aluseks olevate andmete alusel (FIE sotsiaalmaksu avansilise makse suurust mõjutavad nt ettevõtluse peatamine, pensionäriks või õppuriks saamine, tööandja või riigi poolt makstud sotsiaalmaks jne). Kui FIE ei ole ise arvestanud sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse suurust, saab ta avansiliste maksete summa teada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost sotsiaalmaksu avansilise makse tasumise tähtpäeval (iga kvartali viimase kuu 15. kuupäeval).

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate küsimustele

Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate maksunduse, raamatupidamise ja auditiga seotud küsimustele

 • Investeeringukulla ostu ja müügi vormistamine
  Investeeringukulla ostu ja müügi vormistamine

  Ettevõtte juhtkond otsustas osta nn investeerimismünte. Kuidas peaks raamatupidaja tehingu vormistama? Kas tekib mingi registreerimis- või maksukohustus? Mis saab, kui otsustame investeerimismündid maha müüa?

 • Millal tekib käibemaksukohustus?
  Millal tekib käibemaksukohustus? Meie ettevõte, kes ei ole käibemaksukohustuslane, kavatseb luua ärisuhted Vene ettevõttega. Lepingu järgi peab nimetatud ettevõte esitama meile iga kuu arved õiguse eest kasutada äritegevuses poolte määratletud, õiguste valdajale kuuluvate ainuõiguste kompleksi (piletisüsteem, veebileht ja IP-aadress).Kas meie ettevõttel tekib (piiratud) käibemaksukohustus?
 • Kuidas põhjendada pangale ettevõtte kahjumiga lõppenud majandusaasta tulemusi arvelduslaenu saamiseks?
  Kuidas põhjendada pangale ettevõtte kahjumiga lõppenud majandusaasta tulemusi arvelduslaenu saamiseks?

  Kuidas põhjendada pangale ettevõtte kahjumiga lõppenud majandusaasta tulemusi arvelduslaenu saamiseks?

 • Kuidas teha aktsiate ümberhindamist?
  Kuidas teha aktsiate ümberhindamist?

  Ettevõttel on soetatud aktsiad, mis on kajastatud bilansis pikaajalise finantsinvesteeringuna. Aktsiate soetusmaksumus bilansis on 2 eurot. Tänaseks on Eesti väärtpaberite keskregistri andmete kohaselt ühe aktsia hind 12 eurot. Need aktsiad ei ole börsil noteeritud ja reaalselt neid sellise raha eest tõenäoliselt müüa ei saa või on see väga keeruline. Kuidas peaksin tegema seisuga 31.12.2016 aktsiate ümberhindamise? Kas see on üldse vajalik?

 • Sõiduauto üürimine ja sisendkäibemaks
  Sõiduauto üürimine ja sisendkäibemaks

  Ettevõte on soetanud sõiduauto liisingufirmalt kasutusrendi alusel. Kas ettevõte saab liisingufirma arvetest 50% sisendkäibemaksu maha arvata, kui nimetatud sõiduauto üüritakse (tasu eest) ettevõtte töötajale, kes on ka juhatuse liige.

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

 • Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenuaktiivsus püsis jaanuaris suur
  Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenuaktiivsus püsis jaanuaris suur
  • Ettevõtted võtsid uusi pikaajalisi laene jaanuaris 11% suuremas summas kui aasta tagasi
  • Majapidamiste laenunõudlus püsis suur
  • Majapidamiste autoliisingu kasvu suurendab veelgi maksumuudatuste mõju
  • Lisaks hoogsale laenamisele suurenesid ka pangahoiused aastaga ligi 10%
 • Simson: suurtarbijatele tuleb langetada ka gaasiaktsiisi
  Simson: suurtarbijatele tuleb langetada ka gaasiaktsiisi Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul tuleb lisaks 22. veebruaril valitsuse heakskiidu saanud suurtarbijate elektriaktsiisi langetamisele langetada ka suurtarbijate gaasiaktsiisi.
 • Internetis kaupade tellimisel ja müümisel tekkiv maksukohustus
  Internetis kaupade tellimisel ja müümisel tekkiv maksukohustus Kaupade müümine interneti vahendusel on kasvav trend üle maailma. Suur osa kaupadest müüakse selleks, et leida oma kasutatud asjadele uus omanik. Samuti on hulk inimesi, kes välismaistest portaalidest tellivad uut kaupa, et see mõningase juurdehindlusega edasi müüa ning seeläbi tulu teenida. Maksu- ja tolliameti tähelepanu all on mainitud tegevustest aga üldjuhul ainult viimane.
 • Välisriigis saadud tulu: palgatulu ja dividendid
  Välisriigis saadud tulu: palgatulu ja dividendid Maksu- ja tolliamet selgitab, et lisaks Eestis saadud tulule tuleb deklareerida ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud: töötasu, ettevõtlustulu, dividend, rendi- või üüritulu, litsentsitasu, meelelahutaja või sportlase tasu, intressitulu, pension, erisoodustused, kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad, toetused, abirahad, hasartmänguvõidud, kasu vara võõrandamisest, kindlustushüvitised, osanikutulu ja muud Eestis tulumaksuga maksustatavad välisriigi tulud. Tuluks loetakse ka proportsionaalne osa Eesti residentide kontrolli all oleva madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes