Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat

A liiki eelisaktsiaIAS 33Class A preference share
äärmiselt tõenäolineIFRS 5highly probable
AegumiskuupäevKTExpiry date
AgentuurKTAgency
Ajaline võrreldavusIFRS 1Comparability over time
ajategurIAS 33Time-weighting factor
Ajutine erinevusKTTemporary difference
AkreditiivKTLetters of credit
Aktiivne kasutusIFRS 5active use
Aktiivne turgKTActive market
aktiivselt turustatavadIFRS 5actively marketed
aktiivsest kasutusest eemaldatud varadIFRS 5assets retired from active use
Aktsepteeritud IFRS-de kohaseltIFRS 1Acceptable under IFRSs
AktsiaKTShare
Aktsia ostuoptsioonIAS 27share call options
Aktsia ostutähtKTShare warrant
Aktsia teoreetiline väärtus märkimisõigusetaIAS 33Theoretical ex-rights value per share
AktsiakapitalKTShare capital
Aktsiakapital - Tagasi omandatud omakapitaliinstrumendid (tresooraktsiad)SIC-16Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares)
AktsiakasumIAS 33Earnings per Share
aktsiakasum - finantsinstrumendid ja muud lepingud, mida võidakse arveldada aktsiatesSIC-24Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares
AktsiaoptsioonIFRS 2share option
AktsiaoptsiooniplaanKTShare option plan
Aktsiapõhine makseIFRS 2Share-based Payment
Aktsiapõhine makse kokkulepeIFRS 2share-based payment arrangement
Aktsiapõhine maksetehingIFRS 2share-based payment transaction
aktsiapõhiste maksetena antavad hüvedIAS 27/IFRS 3share-based payment awards
Aktsiate korrigeeritud kaalutud keskmineIAS 33Adjusted weighted-average shares
aktsiate tagasiostu kokkuleppedIFRS 3share buy-back arrangements
Aktsiate ühendamineKTReverse share split
Aktsiate ühendamineIAS 33Share consolidation
AktsiatükeldamineKTShare split
Aktuaarne hindamineKTActuarial valuation
Aktuaarne hindamismeetodKTActuarial valuation method
Aktuaarsed eeldusedKTActuarial assumptions
Aktuaarsed kasumid ja kahjumidKTActuarial gains and losses
Akumuleeritud (amortisatsioon, intress, kasum või kahjum)IFRS 1Accumulated (amortisation, interest, profit or loss)
Akumuleeritud kasum/kahjumKTAccumulated profit or loss
Akumuleeruvad kompenseeritavad puudujäägidKTAccumulating compensated absences
AlammäärKTFloor
Algne soetusmaksumusIFRS 1Original cost
AlgsaldoKTOpening balance
Algsed kuludIFRS 4Origination costs
AlgusKTCommencement
AllahindlusKTAllowance
AllahindlusKTProvision for loss
AllahindlusIAS 2write-down
Allahindluse kontoIFRS 7allowance account
allahindlused ja mahust tulenev hinnaaland trade discounts and volume rebates
allesjäänud investeeringIAS 27/IFRS 3investment retained
aluseks olev muutujaIAS 32underlying variable
aluseks olev varaIFRIC 4underlying asset
alusinstrumentIFRS 4host instrument
AmeerikaaktsiaoptsioonIFRS 2American share option
AmortisatsioonKTAmortisation
AmortisatsioonimeetodKTAmortisation method
AmortisatsiooniperioodKTAmortisation period
AmortiseerimataKTUnamortised
amortiseeritav osaKTDepreciable amount
Amortiseeritav varaKTDepreciable assets
Amortiseeritud asendusmaksumuse meetodIAS 16depreciated replacement cost approach
Amortiseeritud soetusmaksumusIFRS 1Amortised cost
AnalüüsKTAnalysis
andmebaasIFRS 3database
AnnuiteetIFRS 4annuity
Annuiteetmaksete saajaIFRS 4annuitant
Annuiteetmaksete tegemineIFRS 4annuitisation
Arendus(tegevus)KTDevelopment
ArendusväljaminekudKTDevelopment costs
ÄriIFRS 3business  
ÄrisegmentKTBusiness segment
Äritegevuse haruKTLine of business
äritsükkelKTOperating cycle
ÄriühendusKTBusiness combination
äriühenduse eelneIFRS 3pre-combination
ÄriühendusedIFRS 3Business Combinations
Äriühendused - algselt esitatud õiglase väärtuse ja firmaväärtuse hilisem korrigeerimineSIC-22Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported
Äriühendused - liigitamine kas omandamistena või huvide ühendamistenaSIC-9Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests
Äriühendused – omakapitaliinstrumentide “vahetuskuupäev” ja õiglane väärtusSIC-28Business Combinations – “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments
ÄriüksusKTBusiness unit
aruandeaasta finantsaruanded annual financial statements
aruandeaastadIAS 33Annual periods
AruandekuupäevKTReporting date
AruandeperioodKTReporting period
aruandeperioodi lõppIAS 1 revised App Aend of the reporting period
aruandev (majandus)üksusIAS 21reporting entity
aruandev ettevõteKTReporting enterprise
AruandevaluutaKTReporting currency
Aruandevaluuta – mõõtmine ja esitamine finantsaruannetes vastavalt standarditele IAS 21 ja IAS 29SIC-19Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29
Aruandevaluuta – ümberarvestus mõõtmisvaluutast esitamisvaluutasseSIC-30Reporting Currency – Translation from Measurement Currency to Presentation Currency
AruandluspakettIFRS 1Reporting package
ArusaadavusKTUnderstandability
Arveldamise kuuluv summaKTSettlement value
ArveldusKTSettlement
ArvelduskuupäevKTSettlement date
arvelduslaenKTBank overdraft
Arvelduspäeva arvestusIAS 39settlement date accounting
arveldustingimusedIAS 32settlement provision
arvestama Account for
ArvestusKTAccounting
arvestuse põhialusedIFRS 1Primary Basis of Accounting
ArvestushinnangKTAccounting estimate
ArvestuskirjeKTAccounting record
Arvestuslik käsitlusKTAccounting treatment
Arvestuslik kasumKTAccounting profit
Arvestuslik tuluKTAccounting income
ArvestusmeetodKTAccounting policy
arvestusmeetodIFRS 3method of accounting
Arvestusmeetodid, raamatupidmislike hinnangute muutused ja veadIAS 8Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
ArvestusmudelKTAccounting model
ArvestusperioodKTAccounting period
ArvestuspõhimõteKTAccounting principle
ArvestuspõhimõteKTAccounting principle
arvestusvaluutaIAS 21functional currency
AsendusmõõdeIFRIC 8 BCsurrogate measure
asendusostu optsioonIFRS 2reload option
asendusostu tunnusedIFRS 2reload feature
AsjakohasusKTRelevance
astmeline meetodIFRIC 16step-by-step method
AsukohamaaIFRS 8 BCcountry of domicile
Asutamis- või asukohariikIAS 27country of incorporation or residence
AuditiaruanneIFRS 1Audit report
AutoriõigusKTCopyright
Avalik sektorIFRIC 12public sector
avalik väärtpaberiturgIAS 33Public securities markets
avalikult noteeritud (majandus)üksusIFRS 3publicly quoted entity
Avalikult sektorilt erasektorile üleantavate teenuste kontsessioonikokkuleppedIFRIC 12public-to-private service concession arrangement
Avalikusta, mis sa maksad' kampaaniaIFRS 8 BCPublish What You Pay campaign
avalikustamaKTDisclose
avalikustamineKTDisclosure
Avalikustamine - teenuste kontsessioonikokkuleppedSIC-29Disclosure—Service Concession Arrangements
avalikustamine ja esitamineIFRS 1Disclosure and Presentation
avalikustamise nõueIFRS 3disclosure requirement
Avalikustatav segmentKTReportable segment
Avalikustatud hindIFRS 3published price
Avalikustatud projektKTExposure draft
avatud investeerimisfondIFRS 4mutual fund
avatud investeerimisfond mutual investement fund
avatus riskileIFRS 4Risk exposure
baas aktsiakasum KTBasic earnings per share
BaaskorrigeerimineIAS 39basis adjustment
BaaspunktIFRS 7Bbasis point
Bilansi kohustiste meetodKTBalance sheet liability method
Bilansiline (jääk)maksumusKTCarrying amount 
Bilansiline väärtusKTBook value
BilansipäevKTBalance sheet date
Bilansipäevajärgsed mitte-korrigeerivad sündmusedKTNon-adjusting event [after the balance sheet date]
Bilansipäevajärgsed sündmusedIAS 10Events After the Balance Sheet Date
bilansipäevajärgsed sündmusedKTEvents occurring after the balance sheet date
Bilanss KTBalance sheet
BinominaalneIFRS 2binomial
Bioloogiline muundumineKTBiological transformation
Bioloogiline varaKTBiological asset
Bioloogiliste varade rühmKTGroup of biological assets
Black-Scholes-Merton valemIFRS 2Black-Scholes-Merton formula
boonuspunktidIFRIC 13award credits
BoonusskeemKTBonus plan
BrutokasumKTGross profit
Brutorentaablus(määr)KTGross margin
DeposiitarvestusIFRS 4deposit accounting
DeposiitosaIFRS 4deposit component
DirektoraatKTBoard of directors
direktoridKTDirectors
DiskonteerimineKTDiscounting
diskonteeritud alusIFRS 4discounted basis
DiskontomäärKTDiscount rate
DividendidKTDividends
Dividendide reinvesteerimineIAS 33Reinvestment of dividends
domeeni nimiIFRS 3domain name
Ebakindel sündmusIFRS 4uncertain event
ebamõistlik kulu või pingutusIFRS 1Undue cost or effort
Ebasoodne sündmusIFRS 4adverse event
Ebasoodsad majanduslikud tagajärjedIFRS 2adverse economic consequences
ebatõenäoliselt laekuvad nõudedIAS 24doubtful debts
Edasi lükkamaKTDefer
Edasi pantimaIFRS 7repledge
EdasikandmineKTCarry forward
EdasikindlustajaIFRS 4Reinsurer
EdasikindlustuslepingIFRS 4reinsurance contract
edasilükkunud omandamisväljaminekudIFRS 4deferred acquisition costs
Edasilükkunud tulumaksIFRS 1Deferred tax
Edasilükkunud tulumaksu kohustisedKTDeferred tax liabilities
Edasilükkunud tulumaksu tuluIFRS 3deferred tax income
Edasilükkunud tulumaksu varadKTDeferred tax assets
Edasimüügi eesmärgil hoitav IAS 2held for resale
Edasiulatuv rakendamineKTProspective application
Eeldatav väärtusKTExpected value
Eeldatava vahetuse efektIAS 33Effect of assumed conversions
EelisaktsiaIAS 33Preference share
eelisaktsia dividendIAS 33preference dividend
Eelisaktsiate kumulatiivsed dividendidKTCumulative preference dividends
Eelmine raamatupidamistava (GAAP)IFRS 1Previous GAAP
eelneva perioodi vigaIAS 8prior period error
eemaldamineIFRIC 5decommissioning
eemaldamise fondIFRIC 5decommissioning funds
eemaldamise kohustusIFRIC 5decommissioning obligations
eemaldamise kulutusedIFRIC 5decommissioning costs
eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondidIFRIC 5decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds 
EesmärkKTObjective
eesõigusIAS 39right of first refusal
Eessõna Rahvusvahelisele Finantsaruandluse Tõlgenduste Komiteele Preface to International Financial Reporting Interpretations Committee
Eessõna Rahvusvahelistele Finantsaruandlusstandarditele Preface to International Financial Reporting Standards
efektiivne intressimäärIAS 39effective interest rate
efektiivse intressimäära meetodKTEffective interest method
Ehitamine-kasutamine-üleandmineIFRIC 12build-operate-transfer
ehitamisjärgus olevaid üksikuid ühikuid turustamaIFRIC 15to market individual units 'off plan'
Ehitus- või parendusteenusedIFRIC 12construction or upgrade services
EhituslepingKTConstruction contract
EhituslepingudIAS 11Construction Contracts
Eksisteeriv kohustisIFRS 3existing liability
Eksisteeriv kohustusKTPresent obligation
Eluaegne tingimuslik annuiteetIFRS 4life-contingent annuity
ema - tütarettevõtte suheIFRS 3parent-subsidiary relationship
emaettevõteIFRS 3parent
Emiteeritud aktsiadIFRS 3issued shares
Emiteeritud kapitalKTIssued capital
Emiteeriv (majandus)üksusIFRS 3issuing entity
EnamusosalusKTMajority interest
endine tütarettevõteIAS 27/IFRS 3former subsidiary
enesekindlustusIFRS 4Self-insurance
Eraisiku lähedased pereliikmedIAS 24close members of the family of the individual
Erakorralised tulud ja kuludKTExtraordinary items
Eraldi määratletavIAS 2separately identifiable
eraldi vastutavIAS 28severally liable
EraldisKTProvision
Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varadIAS 37Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
eraldiseisev  IAS 24stand-alone basis
eraldiseisev (majandus)üksusIAS 21stand-alone entity
eraldiseisev tuletisinstrumentIAS 39 / IFRIC 9stand-alone derivative
eraldiseisev varaIFRS 5individual asset
Eraldiseisvad finantsaruandedIAS 40individual financial statements
EraldumineKTSpin-off 
ErastamineIFRS 1Privatisation
ergutusedIFRIC 13incentives
Eriotstarbeline ettevõteKTSpecial purpose entity 
eristatav kohustisIFRS 3separate liability
eristatav netovaraIFRS 3net identifiable assets
eristatav varaKTIdentifiable asset 
eristatavad varadIAS 16separable assets
eristatavusIFRS 3separability
eristatud informatsioonIFRS 7Bdisaggregated information
Esialgne väärtusIFRS 3provisional value
Esimesed IFRS finantsaruandedIFRS 1First IFRS financial statements
esitus likviidsuse järjekorras IFRS 5liquidity presentation
Esituse tõetruudusIFRS 3representational faithfulness
esitusvaluutaIAS 21presentation currency
EsitusviisKTPresentation
Esmakordne kasutuselevõtjaIFRS 1First-time adopter
Esmakordne kasutuselevõttIFRS 1First-time adoption
esmakordne kasutuselevõttIFRS 1First-time Application
Esmane aruandlusformaatKTPrimary reporting format
Esmane avalik pakkumineIFRS 1Initial public offering
Esmane eesmärkIFRS 1Primary objective
esmane kajastamineKTInitial recognition
esmane liigitamineIFRS 5initial classification
Esmane majanduskeskkondIAS 21primary economic environment
Esmane mõõtmineKTInitial measurement 
Esmased finantsinstrumendidKTPrimary financial instruments
esmased otsekulutusedIAS 17Initial Direct Costs
esmast avaldamist põhjustav sündmus (lõpetatava tegevusala suhtes)BV 2003 Glossary definitionInitial disclosure event (for a discontinuing operation)
EttemakseKTAdvance
EttemaksedKTPrepayments
Ettenägematu tuluKTIncidental income
Ettenägematud tegevusedIAS 16incidental operations
EttevaatlikusKTPrudence
Ettevõtte poolt väljastatud laenud ja tekitatud nõudedKTLoans and receivables originated by the enterprise
ettevõtted, kelle aktsiatega kaubeldakse (ei kaubelda) avalikult, KTEnterprises whose shares are (not) publicly traded
Euro kasutuselevõttSIC-7Introduction of the Euro
Euroopa  aktsiaoptsioonIFRS 2European share option
faktiline kohustusKTConstructive obligation
fantoomaktsiaIFRS 2phantom shares
FIFOKTFIFO
FIFOKTfirst-in, first-out
FIFO valemKTFIFO formula
Fikseeritud hinnaga lepingKTFixed price contract
Fikseeritud kupongimäärIFRS 7IGfixed coupon rate
fiktiivne börsitehingIAS 39wash sale 
finantsaruandedKTFinancial statements
FinantsaruandlusKTFinancial reporting
Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondadesIAS 29Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Finantsaruandlus ühisettevõtmistes osalemise kohtaIAS 31Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
Finantsaruannete esitusviisIAS 1Presentation of Financial Statements
finantsaruannete kasutajadIFRS 1Users of financial statements
finantsaruannete komplektIFRS 1Set of financial statements
finantsaruannete komponendid Elements of financial statements
Finantsaruannete koostamine ja esitamineIFRS 1Preparation and Presentation of Financial Statements
Finantsaruannete koostamise ja esitamise raamistik Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
finantsaruannete tervikkomplektIAS 1 revised App Acomplete set of financial statements
Finantsaruannete ümberarvestusIAS 12 / IAS 38translation of the financial statements
FinantsasutusKTFinancial institution
finantseerimineKTFunding
FinantseerimistegevusKTFinancing activities
FinantseerimisvahendKTFinancing device 
FinantsgarantiiKTFinancial guarantee
finantsinstrumendidKTFinancial instruments
Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamineIAS 32Financial Instruments: Disclosure and Presentation
Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmineIAS 39Financial Instruments: Recognition and Measurement
finantsinstrumentide liigitamine - tingimuslikud arvelduskokkuleppedSIC-5Classification of Financial Instruments – Contingent Settlement Provisions 
finantskohustisKTFinancial liability
FinantskonglomeraatIFRS 7 BCfinancial conglomerate
FinantsriskIFRS 4financial risk
finantsseisundKTFinancial position
finantsseisundi aruanneIAS 1 revisedstatement of financial position
finantstulemusKTFinancial performance 
Finantstulemus(likkus)KTPerformance (= Financial performance)
FinantsülevaadeKTFinancial review
finantsvahendid financial resource
FinantsvaraKTFinancial asset
Finantsvara hindamismudelKTCapital asset pricing model
Finantsvara liikIAS 32class of financial asset
Finantsvara või finantskohustise amortiseeritud soetusmaksumusKTAmortised cost of a financial asset or financial liability
FirmaväärtusKTGoodwill
FondiemissioonIAS 33Bonus issue
ForvardlepingKTForward contract
FrantsiistasuKTFranchise fee
FutuurlepingKTFutures contract
Garanteeritud lõppväärtusKTGuaranteed residual value
GarantiiKTGuarantee
GarantiiKTWarranty 
GarantiifondIFRS 4guarantee fund
garantiikohustusIFRIC 4warranty obligation 
Geograafilised segmendidKTGeographical segments
grupisisesedIAS 24intragroup
HääleõigusIFRS 3voting rights
HalduskuludKTAdministrative expenses
HaldusmeetodIFRS 8 BCmanagement approach
Halvim võimalik stsenaariumIFRS 7Bworst-case scenario
HarmoneerimaKTHarmonise
hetke vahetuskurss (spot-kurss)IAS 21spot exchange rate
hetke välisvaluuta riskIFRIC 16spot foreign exchange risk
hetkemaksumusKTCurrent cost
Hetkemaksumuse meetodKTCurrent cost approach
Hierarhiliselt järgmine emaettevõteIAS 24next most senior parent
HindamaKTAssess
HindamineIFRS 3appraisal
HindamineIFRS 3valuation
HindamismeetodIFRS 3valuation method
HindamistehnikaIAS 32valuation technique
HinnaindeksKTPrice index
Hinna-kasumi suheKTPrice earnings ratios
hinnangIFRIC 13  App AGjudgement
Hinnangulised kulutusedIAS 2estimated costs
Hinnangulised tulevased rahavoodIFRS 3estimated future cash flows
HinnariskKTPrice risk
HoiusesertifikaadidKTCertificates of deposit
HübriidinstrumentIAS 39hybrid instrument
Hüperinflatiivsed majanduskeskkonnadKTHyperinflationary economies
HüperinflatsioonKTHyperinflation
Hüvitis surmajuhtumi korralIFRS 4death benefit
hüvitised töötajaleKTEmployee benefits
Hüvitisega seotud kohustusedIFRS 1Benefit obligation
HüvitusKTReimbursement
hüvitusvaradIAS 27/IFRS 3indemnification assets
Huvitatud pooledIFRS 5willing parties
IAS IAS
IAS esmakordne rakendamine raamatupidamise põhialusenaSIC-8First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting 
IASB määrus - IAS 15 tagasivõtmine juhatuse pooltIAS 15Resolution of the IASB—Withdrawal of IAS 15 by the Board
IASC IASC
IASC Sihtasutuse Konstitutsioon IASC Foundation Constitution
IASCF IASCF
IFAC IFAC
IFRIC IFRIC
IFRS IFRS
IFRS algbilanssIFRS 1Opening IFRS balance sheet
IFRSile ülemineku kuupäevIFRS 1Date of transition to IFRS
Iga objekti soetusmaksumuse kindlaksmääramineIAS 2specific identification of costs
Iga-aastane puhkusKT / IAS 19Annual leave
iganemineKTObsolescence
ilmastikumõjuga tuletisinstrumendidIFRS 4weather derivatives
Immateriaalne varaKTIntangible asset
Immateriaalsed varadIAS 38Intangible Assets
Immateriaalsed varad-internetilehekülje kuludSIC-32Intangible Assets—Web Site Costs
ImporditollimaksudKTImport duties
Individuaalne [hindamine]KTItem by item basis
InflatsioonKTInflation
Informatsioon muutuvate hindade mõju kohtaIAS 15Information Reflecting the Effects of Changing Prices
IntressKTInterest
Intressi turumäärIAS 17market rate of interest
Intresside kapitaliseerimineKTCapitalisation of interest
intressikoridorIAS 32collar
Intressimäära lõikevõlakiriIAS 39interest rate strip
IntressiriskKTInterest rate risk
intressiriski maandamine portfelli baasilIAS 39Portfolio Hedge of Interest Rate Risk
Intressivahetusleping (intressi-swap)KTInterest rate swap
InvesteerimisettevõteKTInvestment enterprise
InvesteerimisjärkIFRS 7 IGinvestment grade
investeerimislepingIFRS 4investment contract
InvesteerimisobjektIAS 28investee
InvesteerimistegevusKTInvesting activities
InvesteerimisväärtpaberidKTInvestment securities
InvesteeringKTInvestment
Investeeringu kasumlikkusKTReturn on investment
investeeringu maksusoodustusedKTInvestment tax credits
Investeeringu soetusmaksumusKTCost of an investment
investeeringu tulu investement earnings
investeeringud sidusettevõttesseIAS 28Investments in Associates
Investeeringuga seotud kindlustusfondidIAS 28investment-linked insurance funds
investeeringute tasuvusKTInvestment performance
InvestorKTInvestor
investor ühisettevõtmisesKTInvestor in a joint venture
investorile kuuluv (majandus)üksusIFRS 3investor-owned entity
jääkmaksumusIFRS 3residual cost
jääkosalusIAS 32residual interest
Jaehinna meetodKTRetail method 
JaemüügikettKTRetail store chain
JagunemineKTDemerger
jälgitavad (võrdlus)intressimääradIFRS 7observed (benchmark) interest rate
Jälgitavad turudIFRS 7 IGobservable markets
jälgitud turuhindIAS 32observed market price
Jaotamata kasumKTRetained earnings
Jaotamata kasumIFRS 3retained profit
Jaotamata resevIFRS 4unallocated surplus
Jaotamata tuludIAS 33undistributed earnings
JaotamineKTAllocation
jaotusmeetodIFRIC 13 BC allocation method
Järelduste alusIFRS 1Basis for Conclusions
järelevalveorganKTRegulator
JärelkasumIFRS 5subsequent gain
Järjepidevus - laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimineSIC-2Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs
jätkuv seotusIAS 39continuing involvement
jätkuvad tegevusvaldkonnadIAS 33Continuing operations
Jooksva tööalase teenistuse kulutusKTCurrent service cost
JõustumiskuupäevKTEffective date
JuhtkondKTManagement
Juhtkonna aruandekohustusIFRS 1Accountability of management
Juhtkonna kommentaarIFRS 7 BCmanagement commentary
Juhtkonna võtmeisikudIAS 24key management personnel
juriidiline emaettevõteIFRS 3legal parent
Juriidiline isikKTLegal entity
Juriidiline kohustusKTLegal obligation
Juriidiline õigus tasaarvelduseksKTSet-off, legal right of
juriidiline tütarettevõteIFRS 3legal subsidiary
Juriidiline ühinemineKTLegal merger
Juriidilised õigusedIFRS 3legal rights
Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud tehingute sisu hindamineSIC-27Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
Juriidilist jõudu omav õigusKTLegally enforceable right
jurisdiktsioonIFRS 3jurisdiction
Kaalutud keskmineIAS 33Weighted Average
kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodIAS 2weighted average cost formula
kaasnoteeritud ettevõteIFRS 3dual listed corporation
käesolev periood current period
kaetavIAS 2recoverable
Kaetav väärtusKTRecoverable amount
kaetavusKTRecoverability
Kahaneva jäägi meetodIAS 16diminishing balance method
Kahetüübiline lihtaktsiaIAS 33two-class ordinary shares
Kahjude tuvastamise testIFRS 4loss recognition test
kahjujuhtumIAS 39loss event
Kahjulik lepingKTOnerous contract
kahjulikud minimaalsed rahastamisnõudedIFRIC 14 BCOnerous minimum funding requirements
Kahjum (vara) väärtuse langusestKTImpairment loss
Kahjum aktsia kohtaIAS 33Loss per share
kahjumid KTLosses
KäibekapitalKTWorking capital
KäibevaraKTCurrent asset
kajastamataIFRS 3unrecognised
kajastamineKTRecognition
Kajastamine soetusmaksumusesKTCarried at cost
kajastamise kriteeriumidIFRS 3criteria for recognising
Kajastamise lõpetamineKTDerecognition
kajastamise/kajastamise lõpetamise kriteeriumitele vastamaIFRS 1Qualify for recognition/derecognition
KajastamiskriteeriumIFRS 1Recognition criteria
kallinemisega seotud õigusedIFRS 2share appreciation rights 
KapitalKTCapital
Kapitali säilitamineKTCapital maintenance
Kapitali sissemaksedKTCapital contribution
kapitalikasumKTCapital gain
Kapitaliosaluse meetodKTEquity method
Kapitaliosaluse meetod - kahjumi kajastamineSIC-20Equity Accounting Method - Recognition of Losses 
kapitaliosaluse meetodil kajastatav investeeringIFRS 3equity accounted investment
Kapitalirendi kohustusIFRS 1Finance lease obligations
kapitalirendi tingimustel under a finance lease
KapitalirentKTFinance lease
KapitaliseerimineKTCapitalisation
Kapitaliseerimise lõpetamineKTCessation (of capitalisation)
KapitaliseerimiskõlbulikKTEligible for capitalisation
kassapõhineKTCash basis 
kasuKTBenefit
Kasulik eluigaKTUseful life
Kasulikud lepingudIFRS 3beneficial contracts
KasumKTProfit
Kasum enne tulumaksuKTProfit before tax
Kasum peale tulumaksuKTProfit after tax
kasumeid 'tootma'IAS 16to 'manufacture' gains
kasumi jagamineKTProfit sharing
kasumiaruanneKTIncome statement = Statement of income
KasumiaruanneKTStatement of income = Income statement
kasumidKTGains
KasumimaksedIFRS 4Profit allowance 
kasutajadIAS 40users
Kasutajate saadav  kasuIFRS 1Benefit to users
kasutajate vajadused
majandusotsuste tegemisel
IFRS 6economic decision-making needs of users 
Kasutatavuse taseIFRIC 12level of serviceability
KasutusrentKTOperating lease
Kasutusrent - StiimulidSIC-15Operating Leases—Incentives
KasutusväärtusKTValue in use
KasvuaktsiaIAS 33Incremental share
katastroofieraldisIFRS 4catastrophe provisions
KatastroofitagatisIFRS 4Catastrophe bond
Katkestamatu rentKTNon-cancellable lease
KaubeldavKTMarketable
Kaubeldavad väärtpaberidKTDealing securities
kaudmeetod indirect method
Kaudne intressimäärKTImputed rate of interest
KaupKTCommodity
kaupIAS 2merchandise
kauplemine - kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või kohustisKTTrading – financial asset or liability held for trading
Kauplemise kasumid ja kahjumidIFRS 7 IGtrading gains and losses
Kauplemiseesmärgil hoitavKTHeld for trading
Kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või -kohustisKTFinancial asset or liability held for trading
kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinstrumendid financial intruments held for trading
KauplemissaladusIFRS 3trade secret
Kavandatavad edasiarendusedIFRS 1Proposed improvements
keeludIFRIC 2prohibitions 
Keskkonnaalased kohustusedIFRS 5environmental obligations
Kindla intressiga lõikevõlakiriIAS 39interest-only strip
Kindla perioodiga annuiteetIFRS 4Period-certain annuity
kindlaks tegemine, kas kokkulepe hõlmab rentiIFRIC 4Determining whether an Arrangement contains a Lease
kindlaksmääratud hüvitise kohustusKTDefined benefit obligation
kindlaksmääratud hüvitise vara piirang, minimaalsed finantseerimisnõuded ja nende koostoimeIFRIC 14The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
Kindlaksmääratud hüvitisega võla nüüdisväärtusKTPresent value of a defined benefit obligation
Kindlaksmääratud hüvitiste kohustisKTDefined benefit liability
Kindlustatud sündmusIFRS 4insured event
Kindlustusagentide vahendustasudKTInsurance agency commissions
kindlustusandjaKTInsurance company
KindlustusandjaIFRS 4insurer
kindlustusettevõtjaKTInsurance enterprise
kindlustushuviIFRS 4 BCinsurable interest
KindlustuskohustisIFRS 4insurance liability
KindlustuskohustusIFRS 4insurance obligations
KindlustuslepingIFRS 4Insurance contract
KindlustuslepingudIFRS 4 Insurance Contracts
KindlustusriskIFRS 4insurance risk
Kindlustusvahetus (swap)IFRS 4insurance swaps
KindlustusvaradIFRS 4insurance assets
KindlustusvõtjaIFRS 4policyholder
kinnisvara ümberhindlusIAS 1 revised IGproperty revaluation
KinnisvarainvesteeringudIAS 40Investment Property
Kinnitus aruannete IFRS-ile vastavuse kohtaIFRS 1Statement of compliance with IFRSs
KirjeKTLine item
kliendilojaalsuse programmidIFRIC 13customer loyalty programmes
kliendisuhetest tulenevad immateriaalsed varadIFRIC 13 BCcustomer relationship intangible assets
Klientide nimekiriIFRS 3customer list
kogemus varasemate kahjude osasIAS 39historical loss experience
Kogemuspõhised korrigeerimisedKTExperience adjustments
KogumineKTCollection 
KogusummaKTAggregate
kogutulu swapIAS 39total return swap
Kohtuvaidluste lõpetamisega kaasnevad arveldusedKTLitigation settlements
Kohustav sündmusKTObligating event
kohustisKTLiability
kohustise komponentIFRS 1Liability component
kohustise väljaandmineIFRS 3liability issue
kohustusKTObligation
Kohustuslik töötajate kasumiosalusplaanIAS 33Non-discretionary employee profit-sharing plan
kokkulepete jõustamineIFRS 7 IGenforcement of covenants
Kollektiivne jõudIFRS 3collective power
KommertslaenudIFRS 7 IGcommercial loans
Kommertspaberite võimalusedIFRS 7 IGcommercial paper facilities
Kompenseeritavad puudumisedKTCompensated absences 
komponentKTComponent
Konkreetsel turul osalemisest tekkivad kohustised — elektri- ja elektroonikaseadmete vanad jäätmed IFRIC 6Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment
Konkurentsikahju erandIFRS 8 BCcompetitive harm exemption
konsensusIFRIC 13consensus
konsolideerimata finantsaruandedIAS 27separate financial statements
KonsolideerimineKTConsolidation
Konsolideerimine - eriotstarbelised majandusüksusedSIC-12Consolidation—Special Purpose Entities
Konsolideerimine ja kapitaliosaluse meetod – potentsiaalne hääleõigus ja osaluse jaotusSIC-33Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests
Konsolideerimise eesmärgilIFRS 1Consolidation purposes
konsolideerimisest tulenevad korrigeerimisedIFRS 3consolidation adjustments
Konsolideeritud bilanssIFRS 1Consolidated balance sheet
Konsolideeritud finantsaruandedKTConsolidated financial statements
Konsolideeritud finantsaruanded ja tütarettevõttesse tehtud investeeringute arvestusIAS 27 [old title]Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries
konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruandedIAS 27Consolidated and Separate Financial Statements
kontroll IAS 27control
kontroll (ettevõtte üle)KTControl (of an enterprise)
kontroll (vara üle)KTControl (of an asset)
kontrolli kaotamineIAS 27/IFRS 3loss of control
Kontrollitav (majandus)üksusIFRS 3controlled entity
kontrollli saavutamine või kaotamineIAS 27/IFRS 3obtaining or losing control
KontrollnumberIAS 33Control number
KontsernKTConsolidated group 
KontsernKTGroup 
kontserni kindlustuslepingIFRS 4group insurance contract
kontsernisisese makse kokkulepeIFRIC 11intragroup payment arrangement
Kontsessiooni andjaIFRIC 12grantor
Konverteeritav võlgIAS 33Convertible debt
koondkasumIAS 1 revisedTotal comprehensive income
koondkasumiaruanneIAS 1 revisedstatement of comprehensive income
Koondtasaarvelduse kokkulepeKTMaster netting arrangement
koostajadIAS 40preparers
kõrgeim (äri)tegevust puudutavate otsuste langetajaIFRS 8Chief operating decision maker
kõrgematasemeline emaettevõteIFRIC 16higher level parent entity
KoridorKTCorridor
Korrigeerima seoses konsolideerimisprotseduuridegaIFRS 1Adjust for consolidation procedures
KorrigeerimineIFRS 5adjustment
korrigeerimineKTRestatement
kõrvaldamise ja taastamise kohustusedIFRS 6obligations for removal and restoration
KõrvaltoodeKTBy-product
krediidi hinnavaheIAS 39credit spread
krediidikaitse tuletisinstrumentIFRS 4credit derivative default product
KrediidikindlustuslepingIFRS 4credit insurance contract
KrediidikõlbulikkusKTCreditworthiness
KrediidikvaliteetIFRS 7IGcredit quality
Krediidikvaliteeti parandavad kokkuleppedIFRS 7credit enhancements
krediidiliinidKTCredit facilities
krediidiriskIAS 32credit exposures
KrediidiriskKTCredit risk
kriteeriumitele vastavad maandatavad instrumendid või tehingudIAS 39Eligible Hedged Items
Küsitav hindKTAsking price
Kulu otstarveKTFunction of expense
kuludKTExpenses
Kulude sihtfinantseerimineKTGrants related to income
KulumKTDepreciation
Kulumiarvestuse meetodidIFRS 1Depreciation methods
KulumineIAS 16wear and tear
kuluna kajastamineIAS 2recognition as an expense
kulutusKTExpenditure
Kumulatiivsed kursivahedIFRS 1Cumulative Translation Differences
kupongi(intress)IFRS 7 IGcoupon
KuuluvusIFRS 2vest
Kvalitatiivsed omadusedKTQualitative characteristics
Kvantitatiivne avalikustatav teaveIFRS 7quantitative disclosures
Kvantitatiivsed künnisedIFRS 8 BCquantitative thresholds
LäbipaistvusIFRS 1Transparency
LaekuvusKTCollectability
LaenKTLoan
LaenuandjaKTLender
Laenud ja  nõudedIAS 39loans and receivables
Laenud ja ettemaksedKTLoans and advances
laenud, mille tingimusi on rikutudIFRS 7loans payable in default
Laenukasutuse kulutusedKT / IAS 23Borrowing costs
LaenukohustusIFRS 3loan commitment
LaenuvaraIAS 39loan asset
laenuvõladIFRS 7Aloans payable
LahjendamineIAS 33Dilution
lahjendatud aktsiakasumKTDiluted earnings per share
Lahjendatud kasumKTEarnings - diluted
Lahjendav mõjuIAS 33Dilutive effect
Lahjendavad potentsiaalsed lihtaktsiadKTDilutive potential ordinary shares
Lahknevuse riskIFRIC 9 BCrisk of divergence
lahti sidumaIFRS 4unbundle
Lahutamatud välismaised äriüksusedIAS 21integral foreign operation
Lauge tulukõverIFRS 7 IGflat yield curve
leidja tasuIAS 27/IFRS 3finder’s fees
LepingKTContract
Lepingu kuupäevIFRS 3Agreement date
lepingud kinnisvara ehitamiseksIFRIC 15Agreements for the Construction of Real Estate
Lepingud, mida võidakse arveldadaaktsiates või rahasIAS 33Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash
lepingujärgne tööde lõpetamineIFRIC 15contractual completion
lepingupõhine kohustusIFRS 4contractual obligation
Lepingupõhine kokkulepeKTContractual arrangement
lepingupõhine lunastustähtaja analüüsIFRS 7Bcontractual maturity analysis
lepingupõhised õigusedIFRS 4contractual rights
Lepingupõhised rahavoodIAS 39contractual cash flows
lepingupõhised siduvad tulevikukohustused contractual commitments
lepingute portfellIFRS 4book of contracts
LIFO LIFO 
LIFO-meetodKTlast-in, first-out
LihtaktsiaKTOrdinary share
LiigitamineKTClassification 
LiikmetasudKTMembership fees
liikmete osadIFRIC 2members’ shares
liikmete osad ühistulistes (majandus)üksustes ja sarnased instrumendidIFRIC 2Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments
LiitfinantsinstrumendidKTCompound financial instruments
LiitinstrumentKTCompound instrument
Liitmise kriteeriumidIFRS 8 BCaggregation criteria
Likviidsed varadKTLiquid assets
LikviidsusKTLiquidity
LikviidsusriskKTLiquidity risk
Lineaarne meetodIAS 16straight-line method
LisaKTAppendix
Lisandväärtuse aruandedKTValue added statement
Lisaõigustega omakapitaliinstrumendidIAS 33Participating equity instruments
LisatasuKTAdditional consideration
LitsentsilepingKTLicensing agreement
LitsentsitasuKTLicence fee
Litsentsitasu (rojalti)KTRoyalty 
LõikusKTHarvest
Lõpetamata toodangIAS 2work in progress
lõpetamineIFRIC 14 BCwind-up
Lõpetatav tegevusvaldkondIFRS 3 B.C., IFRS 5 B.C.Discontinuing operation
lõpetatud (tegevusvaldkonnad)KTDiscontinued (operations)
lõplikku kontrolli omav osapoolIAS 24ultimate controlling party
lõppväärtusKTResidual value
Lubatud alternatiivkäsitlusKTAllowed alternative treatment
Lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtusKTActuarial present value of promised retirement benefits
lühiajaline investeeringKTCurrent investment
Lühiajalised kohustisedKTCurrent liabilities
Lühiajalised töötajate hüvitisedKTShort-term employee benefits
Lühikeseks müüjaKTShort seller
lunastustähtaegKTMaturity
Lunastustähtajani hoitav investeeringKTHeld-to-maturity investment
Maandatav alusinstrument või -tehingKTHedged item
Maandav vahendIFRS 7 IGmitigating device
määramata tähtajaga võlainstrumentKTPerpetual debt instruments
Määratud ja efektiivsed riskimaandamisinstrumendidIAS 39designated and effective hedging instrument
MaatriksesitusKTMatrix presentation 
maatrikslähenemise meetodKTMatrix approach
maavara  kaevandamise tehniline teostatavus ja majanduslik tasuvus IFRS 6technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource
maavarade uuring ja hindamineIFRS 6Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
madalamatasemeline emaettevõteIFRIC 16lower level parent
Mahaarvatav ajutine erinevusKTDeductible temporary difference
MahahindlusedIAS 2rebates
Majandusaasta algusest kuniKTFinancial year-to-date basis
majanduslik eluigaKTEconomic life
Majanduslik kasuIFRS 1Economic benefits
Majanduslik sisuIAS 16commercial substance
majanduslikult tasuvad maavarade kogusedIFRS 6commercially viable quantities of mineral resources 
MaksevõimeKTSolvency
Maksu eesmärkIFRS 1Tax purposes
MaksudKTTax
Maksujärgne kasum/kahjumIFRS 5post-tax profit or loss
MaksujurisdiktsioonIFRS 3tax jurisdiction
maksukohustisIFRS 1Tax liability
MaksumäärIFRS 1Tax rate
maksumõjuIAS 21tax effects
MaksusoodustusIFRS 3tax benefit
maksustamineIFRS 3taxation
MaksustamisbaasKTTax base
Maksustamisjärgne summaIAS 33After-tax amount
Maksustatav ajutine erinevusKTTaxable temporary difference
Maksustatav kasum (maksukahjum)KTTaxable profit (tax loss)
märkimisõiguste emissioonIAS 33Rights issue
märkimisväärne mõjuKTSignificant influence
Materiaalne põhivaraIFRS 3 BCtangible fixed asset
Materiaalne varaKTTangible asset
Materiaalse põhivara liikIAS 16class of property, plant and equipment
Materiaalsed põhivarad  IAS 16Property, Plant and Equipment
Materiaalsed põhivarad - objektide väärtuse languse või kahjumi kompenseerimineSIC-14Property, Plant and Equipment - Compensation for the Impairment or Loss of Items 
Materiaalsed põhivarad - põhjaliku ülevaatuse või remondi kuludSIC-23Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs 
Mineraalid ja mineraaltootedIAS 2minerals and mineral products
minimaalne finantseerimisnõueIFRIC 14minimum funding requirement
minimaalse finantseerimise sissemaksedIFRIC 14 minimum funding contributions
mitmed kokkuleppedIAS 27/IFRS 3multiple arrangements
mitte-finantsvaradIAS 40non-financial assets
Mittekattuvad aastalõpudIAS 28non-coterminous year-ends
Mittekaubeldavad väärtpaberidKTNon-marketable securities
mittekontrolliv osalusIAS 27/IFRS 3non-controlling interest
MittelaekuvusKTUncollectability
mittelahjendamineIAS 33Antidilution
MittelineaarsusIFRS 4Non-linearities
mittenoteeritud (majandus)üksusIFRS 3private entity
mitteomanikest tingitud omakapitali muutusedIAS 1 revisednon-owner changes in equity
Mitterahaline valitsusepoolne sihtfinantseerimineKTNon-monetary government grants
Mitterahaline varaKTNon-monetary asset
Mitterahalised kirjedIFRS 8non-cash items
Mitterahalised tehingudKTNon-cash transactions
Mitteseotud poolte vaheline tehingKTArm’s length transaction
mittetagasiostetavIFRIC 2non-redeemable
Mitte-tuletisinstrumendi lepingIFRS 4non-derivative contract
Mitte-tuletisinstrumentIAS 32non-derivative
MittetulundusühingudIFRS 8 BCnot-for-profit organizations 
MittevastavusKTMismatch
Mitu varjatud tuletisinstrumentiIFRS 7multiple embedded derivatives
Mitut tööandjat hõlmavad (hüvitise) plaanidKTMulti-employer (benefit) plans
Mitut tööandjat hõlmavad plaanid (töötajate hüvitise plaan)KTMulti-employer plans (for an employee benefit plan)
Möödunud perioodi kokkuvõttedIFRS 1Historical summaries
Möödunud sündmusIFRS 3past event
Möödunud tööalase teenistuse kulutusKTPast service cost
mõõtmineKTMeasurement
MõõtmisalusedKTMeasurement bases
Mõõtmise või kajastamise ebakõlaIFRS 7Bmeasurement or recognition inconsistency
MõõtmiskuupäevIFRS 2measurement date
mudel Model
Müüdav instrumentIAS 32puttable instrument
müüdud toodete maksumus cost of sale
Müüdud toodete maksumuse' meetodKTCost of sales method
MüügihindIAS 2selling price
müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnadIFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
müügikulutusedIFRS 5costs to sell
MüügioptsioonKTPut option
Müügi-tagasirendi tehingKTSale and leaseback transaction
Müügivalmis finantsvaradKTAvailable-for-sale financial assets
MüükKTSale
Muu hinnariskIFRS 7Aother price risk
muu koondkasumIAS 1 revised  (Definitions)other comprehensive income
Muud pikaajalised hüvitised töötajateleKTOther long-term  employee benefits
Muudetud (IAS)KTRevised (IAS)
muutma amend
Muutuv (intressi)määrKTFloating rate 
Muutuvad tootmise üldkuludKTVariable production overheads
Negatiivne firmaväärtusKTNegative goodwill
negatiivne jääk IAS 27/IFRS 3deficit balance
Neto müügihindKTNet selling price
neto müügituluIAS 16net disposal proceeds
Neto realiseerimisväärtusKTNet realisable value
netoinvesteering välismaisesse äriüksusesseIAS 21net investment in a foreign operation
Netoinvesteering välismaisesse majandusüksusesseKTNet investment in a foreign entity
netoinvesteeringu riskimaandamine välismaises äriüksusesIFRIC 16Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
NetopositsioonIFRS 1Net position
NetotuluKTNet income
netovaraIFRS 3net assets
NeutraalsusKTNeutrality
nominaalsummaKTNotional amount
Normkulutuste meetodKTStandard cost method
NoteerimataKTUnquoted
Noteerimata omakapitaliinstrumendidIAS 32unquoted equity instruments
noteeritud (majandus)üksusIFRS 3public entity
Noteeritud omakapitaliinstrumentIFRS 3quoted equity instrument
Noteeritud turuhindKTQuoted market price
NõudedKTReceivables
Nõuded ostjate vastuKTAccounts receivable
nõudmisel tasumisele kuuluv (finantskohustis)IAS 39financial liability with a) demand feature
NõueKTClaim
nõue ostjate vastuKTTrade receivable
Nõuete rakendamineIFRS 1Application of Requirements
NüüdisväärtusKTPresent value
Nullkupongiga intressita lõikevõlakiriIAS 39principal-only strip
nullmaksumusega intressimäära koridorIFRS 7 IGzero-cost interest rate collar
Õiglane esitusKTFair presentation
Õiglane väärtusKTFair value
Õiglase väärtuse mõõtmineIFRS 1Fair value measurement
Õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentIAS 39fair value hedge
õiglases väärtuses kasumiaruande kaudu kajastatav finantsvara või -kohustisIAS 39financial asset or financial liability at fair value through profit or loss
Õigus tasaarvestuseksKTRight of set-off
õigus uuringuksIFRS 6right to explore 
Õigusaktidest tulenev nõueKTLegislative requirement
õigused osalusele eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondidesIFRIC 5Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
Õigustatud ootusKTValid expectation 
õiguste kasutamineIAS 33Exercise of rights
Olemuspõhine kululiigitusmeetodKTNature of expense method 
Olulised korrigeerimisedIFRS 1Material adjustments
olulised puudusedIAS 8 IN, BCmaterial omissions
Olulised veadIAS 8material errors
Olulises osas vastuvõetudKTSubstantively enacted
OlulisusKTMateriality
OmaaktsiadKTTreasury shares
OmakapitalKTEquity
OmakapitalKTEquity capital
OmakapitalKTOwners' equity
omakapitalKTShareholders' equity
Omakapital - omakapitali tehingukuludSIC-17Equity - Costs of an Equity Transaction 
omakapitali emiteerimineIFRS 3equity issue
Omakapitali indeksIFRS 4equity index
Omakapitali komponentIFRS 1Equity component
omakapitali muud komponendidIAS 1 revised IGOther components of equity
Omakapitali muutuste aruanneKTStatement of changes in equity
Omakapitali saldoIFRS 3equity balances
omakapitaliga arveldatavad aktsiapõhised maksetehingudIFRS 2equity-settled share-based payment transaction
OmakapitaliinstrumentKTEquity instrument
Omakapitalipõhised hüvitisedKTEquity compensation benefits(=Stock (=Share) compensation benefits)
Omakapitalipõhiste hüvitiste plaanKTEquity compensation plans (=Share (=Stock) compensation plans)
OmakapitaliväärtpaberidKTEquity securities
OmandajaKTAcquirer 
omandamineKTAcquisition 
Omandamise kuupäevIFRS 3acquisition date
OmandamiskuupäevKTDate of acquisition
omandamismeetodIAS 27/IFRS 3acquisition method
OmandatavKTAcquiree 
omandatud (majandus)üksusIFRS 3acquired entity
Omandatud äriühendusesIFRS 3acquired in a business combination
Omandatud firmaväärtusIFRS 3acquired goodwill
omandatud kohustisedIFRS 1Liabilities assumed
Omandatud varadIFRS 1Assets acquired
Omandi üleandmise järgne loovutamise keeldIFRS 2post-vesting transfer restriction
Omandi üleandmise tingimusedIFRS 2vesting conditions
Omandi üleandmisperioodIFRS 2vesting period
omandiõiguse riskid ja hüvedIFRS 7risks and rewards of ownership
omanikIAS 1 revised App Aowner
omanikKTShareholder
omanikest tingitud omakapitali muutusedIAS 1 revisedowner changes in equity
Omaniku poolt kasutatav kinnisvaraKTOwner-occupied property
omanikudIFRS 3equity holders
omanikudIAS 27/IFRS 3owners
omavalmistatud varaIAS 16self-constructed asset
Ootel olev akreditiivKTStandby letters of credit
Ootel olevad krediidivõimalusedIFRS 7 IGstand-by credit facilities
operaatorIFRIC 12operator
OptsioonKTOption
Optsiooni hinnamudelIFRS 2option pricing model
OptsioonilepingIAS 32option contract
Organisatsiooni maatriksvormIFRS 8 BCMatrix form of organisation
Osalemised ühisettevõtmistesIAS 31Interests in Joint Ventures
osalineIFRIC 5contributor
osaline võõrandamineIAS 27/IFRS 3partial disposal 
osalises omanduses olev tütarettevõteIAS 27partially-owned subsidiary
osalus  IFRS 3ownership interest
osalus kinnisvarasIAS 40property interest
osalus omakapitalisIFRS 3equity interests
Ostetud optsioonidIAS 33Purchased options
Ostev segmentKTBuying segment
OstuhindIAS 2purchase price
ostukulutusKTCost of purchase
OstumeetodKTPurchase method
OstuoptsioonKTCall options
ostuoptsiooni riskimaandamisinstrumentIAS 39purchased option hedging instrument
OstutähtKTWarrant
Otsene kindlustuslepingIFRS 4direct insurance contract
Otsene müükKTOutright sale 
Otsene võlgnevusIFRS 7 BCstraight debt
Otsesed tegevuskuludIAS 40direct operating expenses
Otsesed tööjõukuludKTDirect labour
otseselt omistatavIFRS 3directly attributable
OtsustuspuuKTDecision tree
PakkumishindKTBid price 
PakkumishindKTOffer price
Pakkumist tegemaIAS 33Tender offer
PakkumisvõlakirjadKTBid bonds
pakutava-küsitava hinnavaheIAS 39bid-ask spread
PankKTBank
Pankade ja samalaadsete finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioonIAS 30Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
PankrotKTBankruptcy
parandama Enhance
parandama revise
parendama Improve
Parim hinnangKTBest estimate
peamised tulu loovad tegevused main revenue-generating activities
PensionKTPension 
Pensionihüvitiste plaanidKTRetirement benefit plans
Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlusIAS 26Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
pensionikohustisIFRS 1Pension liability
PensioniskeemKTPension scheme
Periood jooksva aasta algusest tänaseniIAS 33Year-to-date
perioodi puhaskasum või -kahjumKTNet profit or loss [for the period]
Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetoditesIAS 8Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies
Perioodispetsiifilised mõjudIAS 8period-specific effects
PersonalIAS 2personnel
PiiramineKTCurtailment
Piiranguga aktsiadIFRIC 8restricted shares
Pikaajaline investeeringKTLong-term investment
Pikaajalised hüvitised töötajateleKTLong-term employee benefits
Pikaajalises töötajate hüvitiste fondis olevad varadKTAssets held by a long-term employee benefit fund
plaani ülejääkIFRIC 14surplus in the plan
PõhikäsitlusKTBenchmark treatment
põhikiriIFRIC 2governing charter 
põhilepingKTHost contract
Põhimõtetele toetuv lähenemineIFRS 1 BCPrinciples-based approach
põhitegevuse rahavoogude kajastamise kaudmeetodKTIndirect method of reporting cash flows from operating activities
Põhitegevuse rahavoogude kajastamise otsemeetodKTDirect method of reporting cash flows from operating activities
põhitegevusedKTOperating activities
PõhivaraKTFixed asset
põhivaradIFRS 3non-current assets
põhjendatud hinnangIFRS 1Reasonable estimate
Põhjendatult võimalikIFRS 7Breasonably possible
Põhjustatud konverteerimineIAS 33Induced conversion
Poliisi kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekudIFRS 8 BCdeferred policy acquisition costs
PõllumajandusIAS 41Agriculture
Põllumajanduslik tegevusIAS 41Agricultural activity
PõllumajandustoodangKTAgricultural produce
pooleliolevad kokkuleppedIFRIC 15agreements in progress
Pooling-meetodKTPooling of interest method
PöördomandamineKTReverse acquisition
PortfellKTPortfolio 
portfelli üleandmineIFRS 4portfolio transfer
positsioone võtvad asutused IFRIC 3position-taking institutions
Potentsiaalne lihtaktsiaKTPotential ordinary share 
potentsiaalsed hääleõigusedIAS 27potential voting rights
Pro formaKTPro forma
PrognoosKTForecast
Prognoositav tehingIAS 39forecast transaction
Proportsionaalne konsolideerimineKTProportionate consolidation
proportsionaalne osalusIFRS 3proportionate interest
ProportsionaalseltKTPro rata basis
PuhaskahjumKTNet loss
PuhaskasumKTNet profit
raamatupidamistava (GAAP)IFRS 1GAAP
raamistikKTFramework
RahaKTCash
Raha ekvivalentKTCash equivalents
Raha laekumineKTCash inflow 
Raha teeniv üksusKTCash generating unit
Raha väljamakseKTCash outflow
Rahaline varaKTMonetary asset
rahalise hinna ekvivalentIAS 16cash price equivalent
Rahalised varad ja kohustisedKTMonetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments)
rahaliste vahendite netopositsioonKTNet monetary position
rahamaksedKTCash payments
rahasIAS 39in the money
rahas arveldatav aktsiaoptsioonIAS 32cash-settled share option
Rahas arveldatav aktsiapõhine maksetehingIFRS 2cash-settled share-based payment transaction
rahast väljasIAS 39out of the money
rahavoo riskimaandamisinstrument; rahavoo riski maandamineIAS 32cash flow hedge
RahavoogKTCash flow
Rahavoogude aruandedIAS 7 Cash Flow Statements
Rahavoogude aruanneKTStatement of cash flows = Cash flow statement
Rahavoogude auanneKTCash flow statement = Statement of cash flows
rahavoogude struktuurIAS 16configuration of the cash flows
RahavooriskKTCash flow risk
Rahvusvaheline Arvestusekspertide FöderatsioonKTInternational Federation of Accountants 
Rahvusvaheline Finantsaruandluse Tõlgenduste Komitee (IFRIC) International Financial Reporting Interpretations Committee
Rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)IFRS 1International Financial Reporting Standard
Rahvusvaheline raamatupidamisstandard (IAS)KTInternational Accounting Standard 
Rahvusvahelise raamatupidamisstandardite (IAS) komiteeKTInternational Accounting Standards Committee 
Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtmineIFRS 1First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Komitee Sihtasutus (IASC Foundation) International Accounting Standards Committee Foundation
Rakendamise juhisedIFRS 1Implementation Guidance
Rakendamise täiendusIFRS 3application supplement
rakendusalaKTScope
rängad veadKTFundamental errors
Rängad vead ja muutused arvestusmeetoditesIAS 8Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies
RealiseerimisväärtusKTRealisable value
RefinantseerimineKTRefinancing 
RegistreerimistasuKTAdmission fees
regulaarsed ostud või müügidIAS 39regular way purchase or sale
Reitinguga või reitinguta krediidiriskidIFRS 7 IGrated and unrated credit exposures
Remont ja hooldusIAS 40repairs and maintenance
rendi jõustumise kuupäevIAS 17Inception of the Lease
Rendi sisemine intressimäärKTInterest rate implicit in a lease
RendileandjaKTLessor
Rendileandja brutoinvesteeringKTGross investment in the lease
Rendileandja netoinvesteeringKTNet investment in a lease
Rendimaksete miinimumsummaKTMinimum lease payments
RendiomandiõigusIAS 40leasehold interest
Rendi-ostu lepingKTHire-purchase contract
RendiperioodKTLease term
rendiperioodi algusIAS 17commencement of the lease term
Renditava varaga seonduvad hüvedKTRewards associated with a leased asset
Renditava varaga seonduvad riskidKTRisks associated with a leased asset
Renditavad varadKTLeased assets
RentKTLease
RentIAS 17Leases
rentaabluse määrKTMargin
RentnikKTLessee
Rentniku alternatiivne laenuintressimäärIAS 17lessee's incremental borrowing rate of interest
ReservKTReserve
Riigi poolt kontrollitavad ettevõttedIAS 24state-controlled entities
Riiklikud nõudedIFRS 1National requirements
RiskKTRisk
RiskimaandamineKTHedging
RiskimaandamisinstrumentKTHedging instrument
Riskimaandamisinstrumentide arvestusIFRS 1Hedge accounting
Riskimaandamisinstrumentide efektiivsusKTHedge effectiveness
riskimaandamisreservIFRS 1Hedging reserve
RiskimaandamissuheIFRS 1Hedging relationship
RistviideIFRS 7Bcross-reference
Saadud rahaKTCash proceeds
saasteõigusedIFRIC 3emission rights
Saavutama võrreldavustIFRS 1Achieve comparability
SaldeerimineKTOffset
saldeerimineKTOffsetting
sarnastes tingimustes toimunud samalaadsed tehingud ja sündmusedIAS 27/IFRS 3like transactions and events in similar circumstances
SARsIFRS 2SARs
SegainstrumentIAS 39combined instrument
Segmendi kuludKTSegment expense
Segmendi tulemKTSegment result
Segmendi tuludKTSegment revenue
Segmendi varadKTSegment assets
SegmendiaruandlusIAS 14Segment Reporting
Segmendiinformatsiooni lisaformaatKTSecondary segment information
SegmendijuhtIFRS 8Segment manager
SegmentKTSegment
Selgelt kohustunudKTDemonstrably committed
Selgesõnaline ja tingimusteta kinnitus vastavuse kohtaIFRS 1Explicit and unreserved statement of compliance
SensitiivsusanalüüsIFRS 4Sensitivity analysis
Seotud osapooledKTRelated parties
Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamineIAS 24Related Party Disclosures
Seotud osapoolte vahelised tehingudKTRelated party transaction
SICKTSIC
sidusettevõteKTAssociate
Sidusettevõttega tehtud tehingutest tuleneva realiseerimata kasumi ja kahjumi elimineerimineSIC-3Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates 
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute arvestusIAS 28Accounting for Investments in Associates 
Siduv kohustusKTCommitment
Siduv müügilepingKTBinding sale agreement
Siduv ostukohustusIFRS 5firm purchase commitment
Siduv tulevikukohustusKTFirm commitment
Siduvad müügilepingudIAS 2firm sales contracts
Sihilikud erandidIFRS 1Targeted exemptions
Sisemine tulumäärIFRS 7Binternal rate of return
Sisemise riski ülekandmineIFRS 4internal risk transfer
Sisemiselt loodudIFRS 1Internally generated
Sisemiselt loodud firmaväärtusKTInternally generated goodwill
sisseostmise kokkuleppedIFRIC 4outsourcing arrangements 
sissetulekudKTEarnings
Sisu üle vormiKTSubstance over form
sisuline võõrandamineIAS 39in-substance defeasance
soetusmaksumusKTHistorical cost
soetusmaksumuse arvestusvalemKTCost formula
Soetusmaksumuse määramineIAS 2determination of cost
Soetusmaksumuse meetodKTCost method 
soetusmaksumuse mudelIAS 16cost model
soetusmaksumusepõhine mõõtmineIFRS 1Cost-based measurement
SõlmimisaastaIFRS 4underwriting year
soodusostIFRS 3bargain purchase
SõsarettevõteKTFellow subsidiary
SotsiaalkindlustusKTSocial security 
SotsiaalkindlustusmakseKTSocial security contribution
Spekulatiivne reitingIFRS 7 IGspeculative grade
Standardite Tõlgendamise Alaline KomisjonKTStanding Interpretation Committee
stressitestIFRS 7Bstress test
SündikaatKTSyndication
Sündmusepõhine õiglase väärtuse mõõtmineIFRS 1Event-driven fair value measurements
sünteetiline instrumentIAS 32synthetic instrument
SularahaKTCash on hand
SulgemiskurssKTClosing rate
summa aktsia kohtaIAS 33Amount per share
SummeerimineKTAggregation
SundlikvideerimineKTInvoluntary liquidation
suremusriskIFRS 4mortality risk
suuremate varade sundvõõrandamineIFRS 5expropriation of major assets
Suureneva määraga eelisaktsiadIAS 33Increasing Rate Preference Shares
swaptsioonIAS 39swaption
taasomandatud õigusedIAS 27/IFRS 3reacquired rights
Taastamise-kasutamise-üleandmiseIFRIC 12rehabilitate-operate-transfer
TagasimakseKTRepayment 
tagasimakse või tulevaste sissemaksete vähendusIFRIC 14refund or a reduction in future contributions
TagasiostetavKTCallable
TagasiostmineKTRedemption
tagasiostmise keeldIFRIC 2redemption prohibition 
Tagasiostu forvardlepingIAS 39forward repurchase agreement
TagasiostulepingKTRepurchase agreement
TagasiostuoptsioonIAS 39clean-up call
tagasiostuoptsioonIFRS 4surrender option
TagasiostuväärtusIFRS 4cash surrender value
tagasiostuväärtusIFRS 4surrender values
TagasirentIAS 16leaseback
Tagasiulatuv liigitamineIFRS 5retroactive classification
Tagasiulatuv rakendamineKTRetrospective application
Tagastamatud maksud soetusteltIAS 16non-refundable purchase taxes
TagatisKTCollateral
Tagatisena panditudIAS 32pledged as collateral
Tagatiseta kommertslaenudIFRS 7 IGunsecured commercial loans
TagatiskiriIFRS 4Fidelity bonds
tagatisvõlakirjadIFRS 4Surety bonds
Tagatud (vara, laen)KTCollateralised (asset, borrowing)
tähtajaks maksmataIFRS 7Apast due
Tähtajaline väärtusIFRS 4maturity value
täidesaatvad ja mitte-täidesaatvad direktorid executive and non-executive directors
TäielikkusKTCompleteness
täielikus omanduses olev tütarettevõteIAS 27wholly-owned subsidiary
Täiendav avalikustamineIFRS 5additional disclosure
Täiendav võrdlusinformatsioonIFRS 1Additional comparative information
Täiendavad varadIFRS 3complementary assets
TäitmishindKTExercise price
TäitmistähtaegKTExercise date
TasaarveldusKTNet settlement = Settle net
tasaarveldusKTSettle net = Net settlement
TasanduseraldisedIFRS 4equalisation provisions
TasuIAS 16consideration
Tasu (ostu eest)KTPurchase consideration
TasudKTFees
tasumisele kuuluv summaIFRS 3amount payable
Tasumisele kuuluv tulumaksKTCurrent tax
Tavapärane äritegevuse käikIAS 2ordinary course of business
TavategevusedKTOrdinary activities
teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus knowlegeable, willing parties in an arm's length transaction
teenimata finantstuluKTUnearned finance income
teeninduskohustisIFRS 1 / IAS 39Servicing liabilities
TeenindusmärkIFRS 3service mark
teenindusõigusIAS 39 BfCServicing rights
TeenistusperioodKTPeriod of service
Teenuse osutaja varude soetusmaksumusIAS 2Cost of Inventories of a Service Provider
Teenuste kontsessioonikokkulepeIFRIC 12Service Concession Arrangement
Teenuste osutamineKTRendering of Services
Tegelik väärtusIFRS 2intrinsic value
TegevjuhtKTChief executive officer 
Tegevuse alustamise kuludIAS 40start-up costs
Tegevuse jätkuvusKTGoing concern
TegevussegmendidIFRS 8 App AOperating Segments
TehingKTTransaction
Tehingu hindIFRS 7transaction price
tehingu vastaspoolIAS 32counterparty
Tehingud kontserni- ja omaaktsiategaIFRIC 11Group and Treasury Share Transactions
tehingukulutused (finantsinstrumendid)KTTransaction costs (financial instruments)
tehingupäevKTTrade date
tehingupäeva arvestusIAS 39trade date accounting
teostamatuIAS 8impracticable
Teostamatuse erandIAS 8impracticability exemption
Testima firmaväärtuse väärtuse langustIFRS 1Test goodwill for impairment
tingimuslik aktsialepingIAS 33Contingent share agreement
tingimuslik arvestuskokkulepeIAS 32contingent settlement provision
Tingimuslik kohustisKTContingent liability
tingimuslik rentKTContingent rent
tingimuslik tasuIAS 27/IFRS 3contingent consideration
Tingimuslik varaKTContingent asset
Tingimuslikult emiteeritavad aktsiadIAS 33Contingently issuable shares
tingimuslikult tagastamatud laenudKTForgivable loans
Tingimustele vastav kindlustuslepingKTQualifying insurance policy
tingimustele vastav varaKTQualifying asset
tingimusteta keeludIFRIC 2unconditional prohibitions 
tingimusteta õigus keelduda tagasiostmisestIFRIC 2unconditional right to refuse redemption 
TõenäolineIFRS 3probable
Tõenäoline maksimaalne kahjuIFRS 4probable maximum loss
tõenäosusest sõltuv kajastamiskriteeriumIFRS 3probability recognition criterion
tõend väärtuse langusestIAS 39evidence of impairment
ToetusedKTSubsidies
Tööandja palgafondi maksud ja kindlustusmaksedKTEmployer payroll taxes and insurance contributions
TööstussegmendidKTIndustry segments 
Töösuhete lõpetamise hüvitisedKTTermination benefits
töösuhtejärgsed hüvitisedKTPost-employment benefits
töösuhtejärgsete hüvitiste plaanidKTPost-employment benefit plans
Töötajad ja teised sarnaste teenuste pakkujadIFRS 2employees and others providing similar services
Töötajate aktsiaosalusplaanKTEmployee share ownership plan 
Töötajate aktsiaostuplaanIFRS 2employee share purchase plan
Töötajate voolavuse määrIFRS 1Employee turnover rates
Töötajatele garanteeritud hüvitisedKTVested employee benefits
Toote garantiikohustusIFRS 5product warranty obligations
töötlemiskulutusKTCost of conversion 
tootmise püsivad üldkuludKTFixed production overheads
Tootmise üldkuludKTProduction overheads
TootmisprotsessIAS 2production process
Tootmisseadmete normaalvõimsusKTNormal capacity of production facilities
tühistamatud tulevikukohustusedIAS 24irrevocable commitments
TühistamineKTReversal 
tütarettevõteKTSubsidiary
TulemusKTResult
Tulemuslikkuse tingimusedIFRS 2performance conditions
Tuletatud soetusmaksumusIFRS 1Deemed cost
tuletisfinantsinstrumendidKTDerivative financial instruments
Tuletisinstrumendi tunnusIAS 32derivative features
TuletisinstrumentKTDerivative
Tulevane majanduslik kasuKTFuture economic benefit
Tulevane rahavoogKTFuture cash flow
TuluKTIncome
tuluKTRevenue
Tulu - reklaamiteenuseid sisaldavad bartertehingudSIC-31Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services
Tulu dividendiltKTDividend yield
tulu ja sellega seotud kulude arvestusIFRIC 15accounting for revenue and associated expenses
Tulude ja kulude vastavusse viimineKTMatching of costs with revenues
TulumaksKTIncome tax
TulumaksIAS 12Income Taxes
Tulumaks - ettevõtte või selle omanike maksustaatuse muutusedSIC-25Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders
Tulumaks - ümberhinnatud mitteamortiseeritavate varade katmineSIC-21Income Taxes—Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
Tulumaksu kulu (tulumaksu tulu)KTTax expense (tax income)
Tulumaksu kulu mõõtmine vahearuannetesKTMeasuring interim income tax expense
TulumaksukuluIFRS 5income tax expense
TulumeetodKTIncome approach
Turu sulgemishinnadIAS 33Closing market prices
TuruhindIAS 33Market price
TururiskKTMarket risk
TurutingimusIFRS 2market condition
TuruväärtusKTMarket value
TuumfirmaväärtusIFRS 3 BCcore goodwill
Ühiku kohustuste projektsiooni meetodKTProjected unit credit method
Ühine kontrollKTJoint control
Ühine TöögruppKTJoint Working Group
ÜhinemineKTMerger
ühise kontrolli all olevate (majandus)üksuste või äride vaheline äriühendusIFRS 3business combination involving entities or businesses under common control
Ühised märgidIFRS 3 I.E.collective marks
Ühiselt hallatavad (töötajate hüvitise) plaanidKTGroup administration (employee benefit) plans
Ühiselt kontrollitav majandusüksusKTJointly controlled entity
Ühiselt kontrollitavad (majandus)üksused-ühisettevõtjate mitterahalised sissemaksedSIC-13Jointly Controlled Entities—Non-Monetary Contributions by Venturers
ÜhisettevõtjaKTVenturer
ühisettevõtmineKTJoint venture
ühisomanduses olev kooperatiivIFRS 3mutual cooperative entity
ühisomanduses olev üksusIFRS 3mutual entity
ühistuIFRIC 2co-operative 
Ühte toodet tootev ettevõteKTSingle product enterprise
üldine kajastamispõhimõteIAS 16general recognition principle
Üldine riskitaseIFRS 7value-at-risk
Üldise ostujõu meetodKTGeneral purchasing power approach
üldkasutatavad varadKTCorporate assets
ÜldkuludKTOverheads
üldotstarbelised finantsaruandedIAS 1 revisedGeneral purpose financial statements
ÜleandjaKTTransferor
üleandmineKTTransfer
ÜlekurssKTPremium
ÜlekurssKTShare premium
üleminekukohustis (kindlaksmääratud hüvitisega plaanid)KTTransitional liability (defined benefit plans)
ÜlempiirKTCap
ülempiiristatud intressimäärIFRS 7 IGcapped interest rate
Ülespoole suunatud tehingKTUpstream transactions
ümberarvestus esitusvaluutasseIAS 21translation to the presentation currency
Ümberarvestus välisvaluutastKTTranslation of foreign currency
ÜmberarvestuskoefitsientIFRIC 7 IEconversion factor
ümberarvestusmeetodIAS 21translation method
ÜmberhindamineIFRS 3reassessment
ÜmberhindlusKTRemeasurement
ÜmberhindlusKTRevaluation
ümberhindluse reservIFRS 1Revaluation surplus
ÜmberhindlusreservIFRS 1Revaluation reserve
ümberkorraldamineKTReorganisations
Ümberkujundatud (IAS)KTReformatted (IAS)
ümberliigitamiskandedIAS 1 revisedReclassification adjustments 
ümberstruktureerimineKTRestructuring
ümberstruktureerimise eraldisIFRS 1Restructuring provision
Usaldusel põhinev tegevusIFRS 7fiduciary activities
UsaldusisikunaIFRS 8 BCfiduciary capacity
Usaldusväärne esitusKTFaithful representation
usaldusväärse mõõtmise testIAS 16reliable measurement test
Usaldusväärsuse erandIAS 40reliability exception
UsldusväärsusKTReliability
UuendamisõigusIFRS 4renewal rights
uurimis- ja hindamistegevusega seotud kulutusedIFRS 6exploration and evaluation expenditures
uurimis- ja hindamistegevusega seotud varadIFRS 6exploration and evaluation assets 
UurimistegevusKTResearch
uuringu ja hindamise varade (soetus)maksumuse komponendidIFRS 6Elements of cost of exploration and evaluation assets 
väärkajastamineIAS 8misstatement
VäärtpaberidKTSecurities
VäärtpaberistamineKTSecuritisation
väärtuse kasvIAS 40capital appreciation
Väärtuse langusKTImpairment
Väärtuse languse testIFRS 1Impairment test
vabastusedIFRS 1Exemptions
VabavahetusturgIAS 28over-the-counter market
Vahearuande perioodKTInterim period
vahefinantsaruandedIFRS 3interim financial statements
vahefinantsaruandlusIAS 34Interim Financial Reporting
Vahefinantsaruandlus ja väärtuse langusIFRIC 10Interim Financial Reporting and Impairment
vahefinantsaruanneKTInterim financial report=Interim financial statement
VähemusosalusKTMinority interest
VahendustasuKTCommission
vahepealne või lõplikku kontrolli omav emaettevõteIFRIC 16intermediate or ultimate parent entity
Vahetatav eelisaktsiaIAS 33Convertible preference share
Vahetatavad instrumendidIAS 33Convertible instruments
vahetult omandatud varaIFRS 5newly acquired asset
VahetuskuupäevIFRS 3date of exchange
Vahetusleping (Swap-leping)KTSwap contract 
VahetusõigusKTConversion option
VahetustehingIAS 40exchange transaction
VahetusvõlakirjadKTConvertible bonds 
Vaidlustatav eeldusKTRebuttable presumption
valdusettevõteKTHolding company
valikuline kasumiosalusIFRS 4discretionary participation feature
välismaine (majandus)üksusKTForeign entity
välismaised äriüksusedKTForeign operation
VälisvaluutaKTForeign currency
Välisvaluuta kursside muutuste mõjudIAS 21The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
välisvaluuta tuletisinstrumendidIAS 21foreign currency derivatives
välisvaluuta ümberarvestusreservIFRIC 16foreign currency translation reserve (FCTR)
VälisvaluutatehingudKTForeign currency transaction
Välisvaluutatehingud - valuuta olulisest devalveerimisest tulenevate kahjumite kapitaliseerimineSIC-11Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations 
valitsemisorganIFRIC 2governing board
valitsemisorganIFRS 3governing body
ValitsusKTGovernment
Valitsuse nullkupongivõlakirjade emissioonIFRS 2zero-coupon government issues
valitsusepoolne abiKTGovernment assistance
Valitsusepoolne abi, kui puudub konkreetne seos põhitegevusegaSIC-10Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities
Valitsusepoolne garantiiIAS 2government guarantee
Valitsusepoolne sihtfinantseerimineKTGovernment grants
Valitsusepoolse abi avalikustamineKTDisclosure of government assistance
Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestus ja valitsusepoolse abi avalikustamineIAS 20Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
Väljaantud optsioonIFRS 1Written option
Väljalastud laenud ja tekitatud nõudedKTOriginated loans and receivables
Väljavõtmata laenu andmise kohustusIFRS 7Bundrawn loan commitment
Vallandav sündmusIFRS 4triggering event
Valmidusastme meetodKTPercentage of completion method
Valmidusastmeline arvlemineKTProgress billing
Valmidusastmeline tasumineKTProgress payment
ValmistoodangKTFinished good
Valuutakursi vaheKTExchange difference
valuutakursivahedIFRS 1Translation difference
ValuutakurssKTExchange rate
Valuutakursside muutuste mõjudIFRS 1Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Valuutakursside netovahedIAS 16net exchange differences
ValuutariskKTCurrency risk
ValuutaühikudKTCurrency units
valuutavahetuskursidIFRS 1Foreign Exchange Rates
ValuutavahetuslepingKTForeign exchange contract
vanad jäätmedIFRIC 6historical waste
varaKTAsset
Vara asendusmaksumusKTReplacement cost of an asset
Vara ümberhinnatud maksumusKTRevalued amount of an asset
vara või kohustise maksustamisbaasKTTax base of an asset or liability
Varade liikKTClass of assets
Varade rühmitamineKTGrouping of assets
varade sihtfinantseerimineKTGrants related to assets
Varade väärtuse langusIFRS 1Impairment of Assets
Varade vahetusKTExchange of assets
VaraderühmKTGroup of assets
VarahaldusKTTrust activities
Varasem rakendamine on soovitatavIAS 33Earlier application is encouraged
Varasemad äriühendusedIFRS 1Past business combination
varavahetustehingudIAS 16asset exchange transactions
Varjatud tuletisinstrumentKTEmbedded derivative
Varjatud tuletisinstrumentide ümberhindamineIFRIC 9Reassessment of Embedded Derivatives
VarudKTInventories
varude arvestusIAS 2accounting for inventories
Varude liigitamineIAS 2classification of inventory
Varude soetusmaksumusKTCost of inventories
varuobjektIAS 2item of inventory
varustajaIFRS 3supplier
VarustuslepingIFRS 3supply agreement
vastastikune kindlustusseltsIFRS 3mutual insurance company
Vastavus rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditeleKTCompliance with International Accounting Standards
vastavuse jälgimineIFRS 1Monitor compliance
vastavusperioodIFRIC 3compliance period
vastavusse viimise perioodIFRIC 3reconciliation period
VastuvõtmineKTEnactment
Vekslid (ostjatelt saadaolevad/tarnijatele tasumata)IAS 32notes (receivable/payable)
võimaldamise kuupäevIFRS 2grant date
võimaldatud omakapitaliinstrumentIFRS 2equity instrument granted
Võimalik sündmusKTContingency
Võimendusega kirjutatud optsioonIFRS 7 IGleveraged written option
Võimlikud sissetulekudIAS 33 IEEarnings contingency
VõladKTPayables
VõlainstrumentKTDebt instrument 
VõlausaldajadKTCreditors
võlaväärtpaberidKTDebt securities
VõlgKTDebt
VolinikKTTrustee
võõrandamisgruppIFRS 3disposal group
võõrandamiskasumKTGain on disposal
võõrandamiskuludKTCosts of disposal
võõrandamistasuKTDisposal consideration
võõrandamistehingIFRS 5disposal transaction
võrdlusKTReconciliation
VõrdlusbilanssIFRS 1Comparative balance sheet
VõrdlusinformatsioonKTComparative information 
võrdne tähtsusIAS 1 revisedequal prominence
Võrreldav vaheperioodIFRS 1Comparable interim period
VõrreldavusKTComparability
võtame nimekirjast väljaIAS 1 revised IGdebt-to-adjusted capital ratio
VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJAIFRS 5disposal plan
VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJAIFRS 3dissenting opinion
võta-või-maksa lepingIFRIC 4take-or-pay contract 

Lisainfo

    Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes