Uut seadusandluses

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile karistusseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu, mis seob raskemate liiklusväärtegude karistused õigusrikkuja sissetulekuga, kuid vähem tõsiste rikkumiste puhul võimaldab senisest paindlikumat ja kergemat reageerimist, näiteks tingimisi karistust.
Ametiühingute Keskliit kinnitas neljapäeval tervise- ja tööministrile saadetud kirjas, et ei saa toetada leppetrahvide sisseviimist töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse reeglite rikkumise eest - samas loodavad ametiühingud läbimurret riskide hindamisel ja…
Valmimas on pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.
Sotsiaalministeerium on koostanud eelnõu, millega muudetakse töötervishoiu ja tööohutuse seadust, et luua tööandjatele paindlikumad tingimused töökeskkonna ohutuse tagamiseks. Juba eelnõu väljatöötamiskavatsus sisaldas mitmeid kaubanduskoja ettepanekuid, kuid esitasime ministeeriumile veel 10…
Valitsus jätkab neljapäeval eelmisel nädalal alustatud arutelu eelnõu üle, mille eesmärk on püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluste muutmine - lisaks tehakse eelnõuga muudatusi transporditeenuse korraldamise kohustuses ja riigieelarvest väikesaarte toetamise…
Kolmapäev, 16 August 2017 11:56

Laiendatakse diskrimineerimiskeelu ulatust

Sotsiaalministeerium on välja töötanud eelnõu, millega soovitakse muuta võrdse kohtlemise seadust.
Tööinspektsioon tegi ettepaneku täpsustada tööohutusealaseid väärteokoosseise nii, et ohutusnõuete eiramise puhul ulatub juriidilise isiku trahv kuni 32 000 euroni.
Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile metsa majandamise eeskirja eelnõu, mida on täiendatud tulenevalt metsaseaduse uuendamisest. Muudatustega alandatakse viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust ja soodustatakse lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie - kasutamist,…
Eesti pangade hinnangul toob makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmine kaasa mõningase konkurentsi suurenemise Eesti makseteenuste turul, kuid selles endale probleemi ei nähta.
Neljapäev, 10 August 2017 14:56

Makseteenused muutuvad turvalisemaks

Valitsus kiitis 10. augusti istungil heaks rahandusministri esitatud eelnõu, millega lisatakse konkurentsi soodustamiseks makseteenuste hulka makse algatamise ja kontoteabe teenused. Samuti rakendatakse internetimaksetele ajakohaseid turvanõudeid, mistõttu väheneb paroolikaartide kasutamisala. Eelnõuga…
Riik on täiustamas vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, et soodustada töö ja pereelu ühitamist ning hoolduskoormuse võrdsemat jaotumist vanemate vahel.
Valitsus ei andnud neljapäevasel istungil arvamust kooseluseaduse kehtetuks tunnistava eelnõu kohta.
Rahandusministeerium on ette valmistanud käibemaksuseaduse muudatuste eelnõu, millega lisatakse käibemaksuseadusesse uus mõiste – ehitusmaa. Muudetakse ka pöördmaksustatavate kaupade loetelu.
Valitsus otsustas 10. augusti istungil päevakorrast välja tõsta eelnõu, mille kohaselt tekiks muu hulgas võimalus väikesaarele riigi raha eest laev osta, kui liiniveo korraldamine pole otstarbekas.
Valitsus plaanib neljapäevasel valitsuse istungil toetada makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise eelnõud, millega muutuvad muu hulgas turvanõuded makseteenuse pakkujatele rangemaks ning väheneb kliendi pangakaardi kuritarvitamise omavastutus 50 eurole.
Kaubanduskoda toetab rahandusministeeriumi plaanitavaid muudatusi, millega tehakse soodsamaks FIE ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise reegleid ning luuakse FIE-le äriühinguga sarnane maksuõiguslik keskkond.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega luuakse alates 2018. aastast uus täiendava ravimihüvitise maksmise süsteem. Loodav süsteem muudab retseptiravimid suurte ravimikuludega inimeste jaoks taskukohasemaks ja on patsiendile mugavam, kuna hüvitis arvutatakse…
Riigikogu sotsiaalkomisjon kuulab teisipäevasel istungil huvigruppide arvamusi seoses kinnise lasteasutuse teenusega, mis võimaldab lapse vabadust piirata juhtumitel, kui see on lapse abistamiseks vajalik.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes