Crowe Horwath blogi

Donoway Assurance, Donoway Eesti, Larssen CS ja Larssen Capital kuuluvad rahvusvahelisse, enam kui sajas riigis esindatud võrku Crowe Horwath International.

Osutame oma klientidele järgmisi lõimitud teenuseid äri haldamiseks:

  • kõiki audiitorkontrolli liike,
  • äri asutamis- ja haldusteenuseid kogu maailmas,
  • raamatupidamisteenuseid Eestis ja välismaal,
  • ettevõtete ostu ja müügiga, saneerimise ja likvideerimisega seotud teenuseid ning
  • anname maksude ja riskijuhtimise konsultatsioone.

Viimase aasta jooksul on väga palju arutletud selle üle, millises riigis on kõige (eba)sõbralikum maksupoliitika ettevõtjate suhtes – kas Eestis või Lätis.

Viimasel ajal on levimas valdav tendents, kus Skandinaavia ja Euroopa suurfirmad toovad oma finantsosakondi üle Eestisse või teistesse Baltimaadesse, moodustades nn ühiseid teeninduskeskusi (inglise keeles Shared Service Center).

Viimastel kuudel on palju tähelepanu pälvinud Rahandusministeeriumi korduvad katsed viia ellu ametiautode maksustamise seadusemuudatus. Autoettevõtete Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon teevad pingutusi, et see seaduseelnõu tagasi lükata või vähemalt lükata edasi selle jõustumine või muuta eelnõu sätteid nende kasuks. Kas see õnnestub, näitab lähitulevik, kuid tõenäoliselt saab seaduseelnõust parlamendifraktsioonide poliitilise kauplemise küsimus ja lõpuks võetakse vastu mingi kompromissvariant.

2010. aastal arutamiseks esitatud rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (International Accounting Standard, edaspidi – IAS) 17 „Rendid“ eelnõu on tekitanud maailma finantsringkondades suurt vastukaja. Võttes arvesse projekti kohta esitatud kriitilisi tähelepanekuid andis Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (International Accounting Standards Board, edaspidi – IASB) 2013. aasta mais välja standardi eelnõu uue redaktsiooni, mille kohta sai kommentaare esitada 2013. aasta 13. septembrini. Lähitulevikus võetakse uus standard vastu. Missuguseid rendiarvestuse nõudeid uus standard sätestab?

12. juunil 2013 sai Euroopa Parlamendis suure häälteenamusega heakskiidu uuenenud raamatupidamise direktiiv. Uuenduse peamine eesmärk oli väikeste ettevõtjate halduskoormuse vähendamine ja aruannete võrreldavus kogu liidu piires. Direktiiv annab liikmesriikidele aega kaks aastat, et jõustada direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes